Ułatwienia dostępu

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje w Bielawie program lojalnościowy pn. „KARTA BIELAWIANINA” w ramach, którego mieszkańcy będą mogli korzystać z ulg, zwolnień i preferencji aktualnie oferowanych przez podmioty uczestniczące w Programie.

Karta Bielawianina
Karta Bielawianina

Do otrzymania KARTY BIELAWIANINA uprawnione są osoby, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej na terenie Gminy Bielawa, ze wskazaniem jako miejsca swojego zamieszkania Gminę Bielawa, bez względu na to czy osoby te osiągają dochód,
  • opłacające w Gminie Bielawa podatek rolny, których jedynym źródłem dochodów jest dochód z rolnictwa,
  • bezrobotne zarejestrowane we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy zamieszkałe na terenie Gminy Bielawa,
  • otrzymujące zasiłek stały z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielawie,
  • niepełnosprawne zamieszkałe na terenie Gminy Bielawa.

Do korzystania z ulg w ramach Programu uprawnione są także dzieci osób o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu do ukończenia 18 roku życia, a kontynuujący naukę do 25 roku życia, w tym dzieci nad którymi osoby te sprawują rodzinną pieczę zastępczą lub opiekę prawną.

Dzieciom, które nie ukończyły 6 roku życia nie wydaje się karty a zniżki, ulgi, preferencje i uprawnienia w ramach Programu, przysługują im na podstawie ważnej Karty wydanej rodzicowi/opiekunowi prawnemu.

Karta wydawana jest na wniosek złożony w Urzędzie Miejskim w Bielawie w Referat Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej mieszczącym się przy ul. Piastowskiej 1 w pokoju nr 8 (tel. 74 832 87 55).

KATALOG ULG I ZWOLNIEŃ W RAMACH PROGRAMU „KARTA BIELAWIANINA”
WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY BIELAWIANINA
OŚWIADCZENIE ROLNIKA
REGULAMIN
UCHWAŁA
Bielawa 2022