Ułatwienia dostępu

Bielawa opracowała Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Dotyczą one: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw użytkowników energii.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został przyjęty Uchwałą Nr 19/179/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa”. W trosce o stan środowiska naturalnego, a w szczególności o jakość powietrza atmosferycznego władze Gminy Bielawa postanowiły o konieczności sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Główne cele dokumentu są bezpośrednio powiązane z celami wyznaczonymi w pakiecie klimatyczno - energetycznym, a w szczególności:

-poprawa jakości powietrza atmosferycznego poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Bielawa,
-zwiększenie udziału produkcji energii z odnawialnych źródeł energii (OZE),
-poprawa efektywności energetycznej w rozumieniu redukcji zużycia ilości energii finalnej na terenie Gminy Bielawa,
-identyfikacja obszarów problemowych na terenie Gminy Bielawa,
-rozwój systemu zarządzania energią i środowiskiem,
-obniżenie poziomu energochłonności w poszczególnych sektorach odbioru energii,
-optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii,
-podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa z zakresu ochrony środowiska,
-aktywizacja lokalnej społeczności oraz poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych.

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa pobierz plik pdf

Uchwała Nr 19/179/16 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bielawa” więcej>
Bielawa 2022