Ułatwienia dostępu

30.VIII.2023 r. radni Rady Miejskiej Bielawy podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Bielawa do roku 2030. GPR jest podstawowym dokumentem umożliwiającym jednostkom samorządu terytorialnego prowadzenie kompleksowych działań rewitalizacyjnych na wyznaczonym obszarze zdegradowanym, przy współudziale lokalnej społeczności. 

Głównym założeniem dokumentu jest przywrócenie i stworzenie nowych funkcji miasta w obszarze rewitalizowanym, który stanie się: przyjaznym, aktywnym, turystycznym i ekologicznym obszarem Bielawy, wykorzystującym swój infrastrukturalny, historyczny oraz kreatywny potencjał. Tak określonej wizji podporządkowano 6 celów strategicznych, które mają przyczynić się do jej osiągnięcia w 2030 r. 

Warto dodać, że w latach 2007 - 2013 Gmina Bielawa realizowała Lokalny Program Rewitalizacji dolnej części miasta, powiązanej funkcjonalnie z terenami po upadłych zakładach włókienniczych "Bieltex". Z kolei w latach 2014 - 2020 wdrażany był LPR dotyczący górnej Bielawy, będącej w strefie oddziaływania obszarów zdegradowanych po byłych zakładach włókienniczych "Bielbaw".

Obszar przewidziany do rewitalizacji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji do roku 2030 obejmuje obie wyżej wymienione strefy, a także tereny położone pomiędzy nimi wzdłuż potoku Bielawica. Realizacja GPR będzie na bieżąco monitorowana, a po zakończeniu każdego roku budżetowego zostanie przygotowane sprawozdanie z tego co udało się już osiągnąć. Zachęcamy również do lektury całego dokumentu, który można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Bielawa.

Panorama Bielawy
Panorama Bielawy


 

Bielawa 2022