Ułatwienia dostępu

Szanowni Państwo,


w związku z pracami nad uruchomieniem instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Południowego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT POF) oraz uspołecznieniem tego procesu zapraszamy:


    • partnerów społeczno-gospodarczych,
    • społeczeństwo obywatelskie,
    • podmioty działające na rzecz ochrony środowiska,
    • podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,
    • inną grupę interesariuszy istotną dla rozwoju ZIT POF,
do zgłaszania uwag oraz opinii do pierwszego projektu Strategii.


Terytorialnie obszar POF tworzą następujące gminy: Bardo, Bielawa, Bystrzyca Kłodzka, Ciepłowody, Duszniki-Zdrój, miasto Dzierżoniów, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki, miasto Kłodzko, Kłodzko, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Łagiewniki, Międzylesie, Niemcza, Pieszyce, Piława Górna, Polanica-Zdrój, Stoszowice, Stronie Śląskie, Szczytna, Ząbkowice Śląskie, Ziębice i Złoty Stok.


Strategia znajduje się pod następującym linkiem http://efficon.pl/zitpof.pdf.


Strategia będzie wykorzystywana w związku z wydatkowaniem środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027.


Na moment publikacji zaproszenia Zarząd Województwa Dolnośląskiego deklaruje, że zakresy merytoryczne ujęte w Strategii dotyczyć będą następujących obszarów z projektu programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027:
    • Efektywności energetycznej (infrastruktura publiczna) – finansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ( EFRR),
    • Gospodarki Wodno – Ściekowej - finansowanie z EFRR,
    • Ochrony przyrody i klimatu - finansowanie z EFRR,
    • Mobilność Miejska i Aglomeracyjna - finansowanie z EFRR,
    • Zrównoważony Rozwój Terytorialny - finansowanie z EFRR i EFS+ (Europejskiego Funduszu Społecznego Plus),
    • Dostęp do Edukacji w zakresie szkół zawodowych i przedszkoli – finansowanie z EFS+,
    • Usługi Społeczne – finansowanie z EFS+.


Wyżej wymienione obszary dotyczą głównie zadań realizowanych przez podmioty publicznie.
Uwagi oraz opinie do pierwszego projektu Strategii można zgłaszać poprzez wypełnienie ankiety. Jest ona anonimowa.
Prosimy o jej wypełnienie w terminie do 2.12.2022 r. do godz. 15.00 pod następującym linkiem https://zitpof.webankieta.pl.
Dziękujemy!

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH POŁUDNIOWEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO - PROJEKT -pdf.3,6MB

Bielawa 2022