Ułatwienia dostępu

14.VII.2023 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Okazało się, iż projekt złożony przez Gminę, dotyczący modernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Ludowej 11 w Bielawie, został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania.Oznacza to, że na konto Gminy wpłynie 1.010.000 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 95,0 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 1.063.158 zł. W ramach zadania planuje się m.in. modernizację dachu, restaurację ozdobnej elewacji, renowację schodów, ogrodzenia i placu zabaw. 

Wspomnieć należy, iż regulamin konkursu pozwalał każdej jednostce samorządu terytorialnego na złożenie aż 10 wniosków o dotację, w tym nie tylko na renowację własnych zabytków, ale także będących własnością innych instytucji np. parafii, czy nawet osób prywatnych. 

Z prośbą do Gminy Bielawa o złożenie wniosku o dofinansowanie modernizacji własnych obiektów zgłosili się: 

- proboszcz Parafii pw. Bożego Ciała w Bielawie
- proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Bielawie
- właścicielka Hotelu Dębowego w Bielawie
- właściciel Hotelu Pałac Bielawa

Biorąc pod uwagę fakt, iż rozstrzygnięcia przedmiotowego konkursu miały nastąpić w bliskim terminie wyborów parlamentarnych, co mogłoby wpływać na pewien subiektywizm przy wyborze wniosków o dofinansowanie oraz uwzględniając trudną sytuację ekonomiczną Bielawy po upadku przemysłu włókienniczego, po burzliwej dyskusji podczas obrad Rady Miejskiej, jako organ wykonawczy Gminy podjąłem decyzję, że w naborze wniosków do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pn. „Polski Ład dla kultury” Gmina Bielawa złoży 10 projektów dotyczących zabytków, których właścicielem jest wyłącznie bielawski samorząd. Były to miejsca użyteczności publicznej m.in. Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zlokalizowana przy ul. Ludowej 11, Bielawskie Centrum Organizacji Pozarządowych mieszczące się w budynku przy ul. Wolności 109, Interaktywne Centrum Poszanowania Energii przy ul. Ostatniej 1 czy Park Miejski położony u zbiegu ulic 1 Maja i Wojska Polskiego. 

Oczywistym jest, że takie stanowisko nie było satysfakcjonujące dla niektórych radnych, a przede wszystkim właścicieli wspomnianych wyżej zabytków. Podkreślić należy jednak, iż rolą burmistrza jest intensywnie poszukiwanie możliwości zdobywania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, którą reprezentuje. Jednocześnie, aby uprawdopodobnić uzyskanie wsparcia, powinien on także czynić starania zmierzające do ograniczenia liczby wniosków konkurencyjnych, składanych do tego samego naboru. 

Nie oznacza to jednak, że Gmina nie wspiera renowacji zabytków położonych na terenie Bielawy. Wspomnieć należy, że w latach 2006 - 2007 gruntownie zmodernizowano wieżę kościoła pw. Wniebowzięcia NMP pozyskując na ten cel ponad 2.000.000 zł dotacji ze środków Unii Europejskiej i zapewniając również połowę wkładu własnego do projektu, którego łączna wartość wyniosła blisko 3.000.000 zł. Od kilku lat wsparcie udzielane jest także parafii pw. Bożego Ciała, która sukcesywnie zdobywając środki zewnętrzne z innych źródeł, uzyskuje także dotację od bielawskiego samorządu, w tym m.in. w bieżącym roku budżetowym. Analizując ogłoszone wyniki Rządowego Programu Polski Ład - Zabytki, należy stwierdzić, iż zdecydowana większość organów wykonawczych, prawdopodobnie biorąc pod uwagę zaplanowane na wiosnę 2024 r. wybory samorządowe, dopuściła do aplikowania także na rzecz innych jednostek. Skutek jest taki, że lwia część udzielonych dotacji przeznaczonych została na rzecz modernizacji kościołów, ołtarzy, domów parafialnych czy plebanii, a gminy tylko w niewielkim stopniu będą mogły zadbać o swój własny, zabytkowy majątek.

Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie przy ul. Ludowej
Budynek Szkoły Podstawowej nr 4 w Bielawie przy ul. Ludowej
Bielawa 2022