Ułatwienia dostępu

W dniu 03.08.2023 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w porozumieniu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu uruchomił nabór wniosków w Programie "Moja Woda".
 
Główne założenia dot. programu poniżej:

Cel programu:

1.Ochrona zasobów wody poprzez zwiększenie retencji na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych oraz wykorzystywanie zgromadzonej wody opadowej i roztopowej.

2.Celem strategicznym jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych.

Beneficjenci:

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem tych nieruchomości, dla których udzielono już dofinansowania z Programu Priorytetowego „Moja Woda” – zgodnie z Zasadami i warunkami udzielania pomocy w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Finansowanie:

Okres kwalifikowalności kosztów dla naboru ogłaszanego w 2023 roku od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r.

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład zadania, nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie. W zakres inwestycji wchodzi zakup, montaż, budowa i uruchomienie instalacji do zbierania wód opadowych, gromadzenia deszczówki w zbiornikach i tzw. „oczkach wodnych”, retencjonowania w gruncie i na dachach oraz wykorzystywania zebranej wody z pomocą pomp, przewodów, filtrów, zraszaczy i innych urządzeń.

Minimalna wartość kwalifikowalnego zakresu przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie – 2000,00 zł. W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku na tę samą nieruchomość (z uwzględnieniem wniosków złożonych w ramach naboru wniosków z 2020 i 2021 roku, które otrzymały dofinansowanie w ramach Programu), rozpatrzeniu podlega pierwszy wniosek (decyduje kolejność wpływu do WFOŚiGW). 

Wnioski o dofinansowanie należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławi.

Informacje w sprawie szczegółów Programu można uzyskać w Oddziale WFOŚ i GW  w Wałbrzychu tel. 74 63 34 854 .

Dodatkowo  Punkt konsultacyjny "Czyste Powietrze" w Dzierżoniowie Rynek  36 oferuje  nieodpłatną pomoc przy wypełnianiu wniosku o dofinansowanie oraz rozliczeniu inwestycji także w Programie "Moja Woda" dla wszystkich mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego.

mojawoda
mojawoda

 

Bielawa 2022