Ułatwienia dostępu

30 czerwca 2022r. mija termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (tzw. CEEB). Obowiązek ten ciąży na właścicielach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Jeżeli w budynku wielomieszkaniowym funkcjonuje jedno źródło ciepła np. ciepło z sieci ciepłowniczej to deklarację składa zarządca nieruchomości np. zarząd spółdzielni mieszkaniowej.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonych terminach będzie karane mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł.
Złożenie deklaracji w formie elektronicznej poprzez stronę https://zone.gunb.gov.pl/
Bielawa 2022