Ułatwienia dostępu

Bielawska Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o., to podmiot prawa handlowego, którego właścicielem jest Gmina Bielawa. Główną domeną działalności Spółki jest produkcja oraz przesył energii cieplnej i elektrycznej. Przysparza ona firmie aż 80 % przychodów.  
BARL to także Instytucja Otoczenia Biznesu prowadząca Bielawski Inkubator Przedsiębiorczości oraz Dolnośląski Inkubator Art-Przedsiębiorczości (15 % przychodów). Uzupełnieniem działalności przedsiębiorstwa jest edukacja ekologiczna (Szkoła Leśna i Interaktywne Centrum Poszanowania Energii) oraz turystyka (Centrum Informacji Turystycznej), które przynoszą w sumie 5 % dochodów. 

W ciągu minionej kadencji samorządu (lata 2015 - 2018) Spółka odnotowała skumulowaną stratę w wysokości aż 2.197.227 zł, co oznacza średnią stratę 549.307 zł/rok. Dlatego też od początku obecnej kadencji podjęte zostały zdecydowane działania, które miały doprowadzić do radykalnej poprawy standingu finansowego BARL. 

W ramach programu naprawczego, który wdrażany był przez kolejne 3 lata, począwszy od 1.I.2019 r. 

 - zmieniono skład osobowy władz Spółki (w tym prezesa zarządu, prokurenta oraz całą Radę Nadzorczą)
-  zredukowano wynagrodzenia władz Spółki
-  zredukowano zatrudnienie 
 - radykalnie zwiększono nakłady na rozbudowę sieci ciepłowniczej, dzięki czemu pozyskano nowych, dużych odbiorców energii cieplnej (m.in. budynki wielorodzinne os. Zielone Wzgórza, TBS i prywatnego developera, budynek Zespołu Szkół Ponadpodstawowych przy ul. S. Żeromskiego)
 urealniono taryfę za przesył ciepła

W efekcie przychody ze sprzedaży, które w minionej 4-latce wykazywały bardzo małą dynamikę (wzrost z 3.397.182 złw 2014 r. do poziomu 3.808.539 zł w 2018 r. tj. zaledwie o 12,1 %), w ciągu 3 lat osiągnęły poziom 5.068.937 zł, co oznacza ich wzrost aż o 33,1 %. 

Skutkiem wyżej opisanych działań jest całkowita zmiana trendu wyniku finansowego Spółki. Co prawda za ostatni rok obrotowy (2021) jest on jeszcze ujemny (- 39.050 zł), ale jego wielkość w stosunku do wysokości przychodów stanowi zaledwie 0,8 %. 

Jest wysoce prawdopodobne, że bieżący rok obrotowy BARL zamknie wynikiem dodatnim, bowiem główne założenia programu naprawczego będą nadal konsekwentnie przestrzegane.

Siedziba Art-Inkubatora
Siedziba Art-Inkubatora

 

Siedziba BARL-u
Siedziba BARL-u
Bielawa 2022