Ułatwienia dostępu

4 maja br., do bielawskiego Urzędu Miejskiego dotarła dokumentacja z RIO. Po analizie treści, dwustronnie zapisanego dokumentu, przesłanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, okazało się, że podobnie jak w ubiegłym roku, jest to swego rodzaju laurką, odnoszącą się do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Bielawa za 2020 r.


Zwrócić należy uwagę, iż Skład Orzekający porównuje wykonane wskaźniki finansowe z ostatnim, najczęściej wielokrotnie modyfikowanym w ciągu roku budżetowego, planem. Zmiany te związane są z dynamiką otoczenia, a przede wszystkim z aktywnym zarządzaniem finansami naszej Gminy.

Należy pamiętać, że ubiegły rok budżetowy przebiegał "pod dyktando" koronawirusa. Z jednej strony samorząd podejmował uchwały, na mocy których zwalniano z podatków lokalnych przedsiębiorców, a tym samym obniżano dochody. Z drugiej zaś pojawiały się wydatki, które były konieczne aby ograniczać rozprzestrzenianie się się pandemii m.in. zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, ozonowanie pomieszczeń. Aby przedstawić pełny obraz skuteczności gospodarowania budżetem Bielawy, które jest realizowane wspólnie przez organ uchwałodawczy (Radę Miasta) oraz wykonawczy (burmistrza), należy zajrzeć do pierwotnego planu finansowego uchwalonego w grudniu 2019 r.

Pierwotny plan na rok 2020 (uchwalony dnia 30.XII.2019 r.):
  • dochody ogółem 139.043.393 zł
  • dochody majątkowe 4.404.000 zł
  • wydatki ogółem 152.994.025 zł
  • wydatki majątkowe 18.410.000 zł

Wykonanie (stan na dzień 31.XII.2020 r.)
  • dochody ogółem 156.167.726 zł
  • dochody majątkowe 21.116.866 zł
  • wydatki ogółem 158.081.423 zł
  • wydatki majątkowe 25.226.677 zł

Widać zatem, że udało się osiągnąć ponad 17.000.000 zł dochodów więcej niż pierwotnie założono. Jest to efekt skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych (w kwocie ponad 8.500.000 zł) oraz wysokiego wskaźnika realizacji planu sprzedaży mienia Gminy na rekordowym poziomie 5.162.225 zł.

Należy również wyjaśnić, iż stosunkowo niewysoki wskaźnik realizacji wydatków majątkowych tj. na poziomie 89,74 %, ma związek z opóźnieniem we wdrażaniu rządowych programów inwestycyjnych w tym Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z powyższym, Gmina Bielawa, realizując wielomilionowe zadania dofinansowane z budżetu państwa, zmuszona była część płatności przenieść na pierwsze półrocze 2021 r. Jednym ze wskaźników, budzących najwięcej emocji wśród bielawian, jest kwota zadłużenia Gminy. Dzięki rozsądnej realizacji planu wydatków, przy jednoczesnym bardzo skutecznym powiększaniu dochodów, udało się zmniejszyć poziom długu z 44.242.585 zł do 41.373.997 zł tj. o 2.868.588 zł (6,48 %).

Rok 2021 z pewnością będzie równie trudny z uwagi na panującą pandemię koronawirusa i w konsekwencji znacznie spadające dochody budżetowe. Burmistrz Andrzej Hordyj zapewnia jednak, że miasto będzie nadal intensywnie aplikować do programów pomocowych, a posiadane środki wydatkować gospodarnie i racjonalnie.

Banknoty o różnych nominałach - zdjęcie poglądowe
Banknoty o różnych nominałach - zdjęcie poglądowe
Bielawa 2022