Ułatwienia dostępu

Od 1 lipca 2021r. właściciele i zarządcy budynków maja obowiązek złożenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków deklaracji o źródle ciepła i spalania paliw.

Obowiązek ten wynika z ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Obowiązek ten ciąży na właścicielach nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Jeżeli w budynku wielomieszkaniowym funkcjonuje jedno źródło ciepła np. ciepło z sieci ciepłowniczej to deklarację składa zarządca nieruchomości np. zarząd spółdzielni mieszkaniowej.

W przypadku, gdy w budynku wielomieszkaniowym występują różne źródła ciepła to w odniesieniu do tych źródeł deklarację składa właściciel lub zarządca danego lokalu. Oznacza to, że jeśli w danym lokalu użytkowane jest indywidualne źródło ciepła, np. piec węglowy lub gazowy, to deklarację powinien złożyć właściciel tego lokalu. Deklaracje można złożyć na dwa sposoby:

  1. w formie elektronicznej przez internet (poprzez Profil Zaufany lub e-dowód) – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób;
  2. w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Bielawie.

Deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w przypadku istniejących budynków należy złożyć w terminie 12 miesięcy tj. do 30 czerwca 2022r. W przypadku instalacji grzewczych, które powstały po 1 lipca 2021r. jest to termin 14 dni od dnia uruchomienia nowego źródła ciepła. Niezłożenie deklaracji w wyznaczonych terminach będzie karane mandatem w wysokości do 500 zł lub grzywną do 5 tys. zł.

Więcej informacji o Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz wzory deklaracji dostępne są na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Złożenie deklaracji w formie elektronicznej poprzez stronę https://zone.gunb.gov.pl/
Bielawa 2022