Ułatwienia dostępu

W związku z interpelacją radnego Piotra Łyżwy z 25.XII.2021 r., oraz w nawiązaniu do artykułu pt. „Były Burmistrz Bielawy usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień”, który ukazał się w „Wiadomości Bielawskich” nr 15 (508) z 15.IX.2019 r., informujemy o szczegółach rozstrzygnięć Prokuratury Okręgowej w Świdnicy w przedmiotowej sprawie cyt.:


 „Przedstawiony powyżej materiał dowodowy, przy uwzględnieniu zasad prawidłowego rozumowania, popartego wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego, w sposób jednoznaczny wskazuje, iż podejrzani P... Ł..., W... R... (…), formalnie wypełnili znamiona zarzucanych im czynów z art. 231 § 2 kk. Nie sposób bowiem uznać, w świetle zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego oraz wskazanych nieprawidłowości dotyczących trzech kwestionowanych postępowań gminnych, że podpisując umowy dotyczące przebudowy i remontu placu, znajdującego się przed wejściem do Teatru Robotniczego w Bielawie, czy też modernizacji pomostu, prowadzącego na wyspę na OW Sudety oraz zlecając ustnie do wybudowania wiatę na terenie Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie (…), iż nie mieli oni świadomości naruszania przepisów z zakresu prawa zamówień publicznych, finansów publicznych, czy też ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Wynika to pośrednio chociażby z zeznań przesłuchanych w sprawie świadków.”

 „Już po przedstawieniu zarzutów występującym w sprawie podejrzanym uzyskano opinię uzupełniającą biegłego z zakresu budownictwa. Z pisemnej opinii uzupełniającej wynika, iż (…) wartość wykonanych robót remontowych pomostu (mola), prowadzącego na wyspę OW Sudety została zawyżona o wartość robót niewykonanych, a stanowiących przedmiot zawartych umów, a mianowicie: demontaż i montaż 8 sztuk lamp, oświetlających pomost oraz wbudowanie przez wykonawcę o 27 belek nośnych pomostu (legarów) mniej niż wynikało to z jego obowiązku umownego. Łącznie, zawyżono wartość prac remontowych pomostu (mola), prowadzącego na wyspę OW Sudety, na kwotę brutto 18.323,01 zł. Odnośnie zaś budowy wiaty przy budynku Zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie, biegły wskazał, iż podzielenie inwestycji na poszczególne zamówienia (zadania) doprowadziła do zawarcia umów skutkiem których łączny koszt realizacji poszczególnych zadań był wyższy, niż możliwy do uzyskania, gdyby realizacja tych poszczególnych zamówień (zadań) odbyła się w ramach jednej inwestycji, poprzedzonej jedną procedurą przetargową. (…) wielkość zawyżenia wynagrodzenia wykonawcy biegły w tej opinii oszacował na kwotę brutto 10.180 zł.”

 „(…) należało prowadzone w niniejszej sprawie śledztwo umorzyć, na podstawie art. 17, § 1, pkt. 3 kpk wobec stwierdzenia, iż społeczna szkodliwość czynów, zarzucanych wszystkim występującym w sprawie podejrzanym jest znikoma.” Sprawę rozstrzygał także Sąd Rejonowy w Wałbrzychu III Wydział Karny w dniu 25 sierpnia 2021 r. (sygn. akt. III Kp 316/21) cyt. 

„W przedmiotowej sprawie jednoznacznie stwierdzono, iż podejrzani P... Ł..., W... R... (…), formalnie wypełnili znamiona zarzucanych im czynów dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości przy trzech kwestionowanych postępowaniach gminnych tj. przebudowy i remontu placu znajdującego się przed wejściem do Teatru Robotniczego w Bielawie, modernizacji pomostu, prowadzącego na wyspę na OW Sudety oraz budowy wiaty na terenie zespołu Ośrodków Wsparcia w Bielawie. Niewątpliwie doszło do nieuprawnionego podziału zamówień na części w celu uniknięcia zastosowania przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.”

Wobec powyższego postępowanie prokuratorskie zostało ostatecznie zakończone. 


budynek Prokuratury Okręgowej w Świdnicy
budynek Prokuratury Okręgowej w Świdnicy
Bielawa 2022