Ułatwienia dostępu

28.IV.2022 r. do bielawskiego Urzędu Miejskiego dotarła dokumentacja z RIO. Po analizie treści, dwustronnie zapisanego dokumentu, przesłanego przez Regionalną Izbę Obrachunkową we Wrocławiu, należy stwierdzić, że podobnie jak w ubiegłym roku, dokument jest laurką odnoszącą się do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Bielawa za 2021 r. 

Zwrócić należy uwagę, iż Skład Orzekający porównuje wykonane wskaźniki finansowe z ostatnim, najczęściej wielokrotnie modyfikowanym w ciągu roku budżetowego, planem. Zmiany te związane są z dynamiką otoczenia, a przede wszystkim z aktywnym zarządzaniem finansami naszej Gminy. Należy pamiętać, że ubiegły rok budżetowy, podobnie jak 2020 r., przebiegał "pod dyktando" koronawirusa. Z jednej strony samorząd podejmował uchwały, na mocy których zwalniano z podatków lokalnych przedsiębiorców, a tym samym obniżano dochody. Z drugiej zaś pojawiały się wydatki, które były konieczne aby ograniczać rozprzestrzenianie się się pandemii m.in. zakup maseczek, płynów do dezynfekcji, ozonowanie pomieszczeń. 

Aby przedstawić pełny obraz skuteczności gospodarowania budżetem Bielawy, które jest realizowane wspólnie przez organ uchwałodawczy (Radę Miasta) oraz wykonawczy (burmistrza), należy zajrzeć do planu finansowego uchwalonego w grudniu 2020 r. 

Pierwotny plan na rok 2021 (uchwalony dnia 30.XII.2020 r.):
- dochody ogółem 141.372.199 zł
- dochody majątkowe 4.592.000 zł
- wydatki ogółem 149.783.779 zł
- wydatki majątkowe 13.727.500 zł

Wykonanie (stan na dzień 31.XII.2021 r.):
- dochody ogółem 165.309.195 zł
- dochody majątkowe 17.807.143 zł
- wydatki ogółem 151.885.157 zł
- wydatki majątkowe 16.117.058 zł

Widać zatem, że udało się osiągnąć niemal 24.000.000 zł (tj. o 16,9 %) dochodów więcej niż pierwotnie założono. Jest to efekt skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych oraz wysokiego wskaźnika realizacji planu sprzedaży mienia Gminy na rekordowym poziomie 5.7941.795 zł. 

Należy również wyjaśnić, iż stosunkowo niewysoki wskaźnik realizacji wydatków majątkowych tj. na poziomie 80,3 %, ma związek z opóźnieniem we wdrażaniu rządowych programów inwestycyjnych w tym Funduszu Dróg Samorządowych oraz Funduszu Inwestycji Lokalnych. W związku z powyższym, Gmina Bielawa, realizując wielomilionowe zadania dofinansowane z budżetu państwa, zmuszona była część płatności przenieść na pierwsze półrocze 2022 r. 

Jednym ze wskaźników, budzących najwięcej emocji wśród bielawian, jest kwota zadłużenia Gminy. Dzięki rozsądnej realizacji planu wydatków, przy jednoczesnym bardzo skutecznym powiększaniu dochodów, udało się zmniejszyć poziom długu z 41.373.997 zł do 38.281.069 zł tj. o 3.092.928 zł (7,48 %). 

Rok 2022 z pewnością będzie równie trudny z uwagi na panującą sytuację geopolityczną i w konsekwencji znacznie rosnące ceny zarówno wydatków bieżących, jak i inwestycyjnych. Burmistrz Andrzej Hordyj zapewnia jednak, że gmina nadal będzie intensywnie aplikować do programów pomocowych, a posiadane środki wydatkować gospodarnie i racjonalnie. Dlatego też mamy nadzieję, że i za rok do Bielawy zostanie przysłana kolejna laurka z RIO. 

Pozyskane środki
Pozyskane środki
Bielawa 2022