Ułatwienia dostępu

31.VII.2019 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, podpisany został przez burmistrza Andrzeja Hordyja list intencyjny, w którym Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski oraz przedstawiciele kilku innych gmin (w tym Gminy Bielawa) zadeklarowali współpracę w kontekście przejmowania i rewitalizacji przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego linii kolejowych, aby m.in. wspólnie przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu i zadbać o rozwój turystyki i potencjału gospodarczego regionu.

Realizując zapisy zawarte w ww. liście, 28.XI.2019 r. Województwo Dolnośląskie przejęło od PKP S.A. sześć linii kolejowych o łącznej długości ponad 100 km. Co ważne, wśród przejmowanych odcinków znalazła się także trakcja relacji "Bielawa Zachodnia – Srebrna Góra".

Jednym z zadań przewidzianych do realizacji w ramach ww. programu jest II etap budowy linii kolejowej do Bielawy tj. od dworca Bielawa Zachodnia, poprzez Camping "Sudety", aż do Nowej Bielawy (przy ul. Sowiej). 

W latach 2021 - 2022 Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu opracowała dokumentację techniczną, która ma umożliwić odtworzenie linii kolejowej nr 318 relacji Bielawa Zachodnia - Srebrna Góra. 

Następnie, 15.XII.2022 r. Sejmik Województwa Dolnośląskiego zatwierdził uchwałę budżetową samorządu wojewódzkiego na rok 2023, gdzie w załączniku wydatków majątkowych zapisane zostało zadanie inwestycyjnej pn. Rewitalizacja linii kolejowej nr 318 na odcinku Bielawa Zachodnia - Srebrna Góra, do której przypisano kwotę 5.529.530 zł. Środki te mają być wkładem własnym Dolnego Śląska do projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z perspektywy programowej 2021 - 2027. 

22.II.2023 r., w Urzędzie Miejskim w Bielawie, odbyło się spotkanie robocze, w którym uczestniczyli włodarze gmin Bielawa, Stoszowice (Paweł Gancarz) oraz Radków (Jan Bednarek). Rozmowy dotyczyły kontynuacji działań w zakresie odbudowy trakcji Kolei Sowiogórskiej, która kilkadziesiąt lat temu była jedną z głównych atrakcji turystycznych naszego subregionu.

Realizacja pełnego zakresu rzeczowego przedmiotowego zadania stworzyłaby możliwość połączenia linii nr 318 z systemem sieci kolejowej, położonej po drugiej stronie Gór Sowich. W efekcie rezydujący w Bielawie turyści mieliby możliwość dotarcia koleją nie tylko do Srebrnej Góry, ale także do Nowej Rudy, Radkowa, Gór Stołowych, a nawet do czeskich miast Broumov i Mezimesti.

Dlatego też przedstawiciele gmin, położonych u podnóża najstarszych Gór Europy - Gór Sowich, postanowili wystąpić ze wspólnym wnioskiem do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, aby w ramach posiadanych w budżecie województwa środków zmodernizowano kolejny fragment linii kolejowej nr 318, na dystansie 1,8 km, od Bielawy Zachodniej do stacji pn. Camping "Sudety". Następne etapy inwestycji mogłyby zostać zrealizowane po uruchomieniu programów unijnych z nowej perspektywy.

Warto dodać, że z informacji uzyskanych z Dolnośląskich Dróg i Kolei we Wrocławiu wynika, iż w 2022 r. z bielawskich stacji kolejowych (Bielawa Zachodnia i Bielawa Centralna) skorzystało w sumie 109.538 osób. Z pewnością po realizacji pełnego zakresu przebudowy Kolei Sowiogórskiej liczba ta znacząco wzrośnie.

kolej
kolejBielawa 2022