Ułatwienia dostępu

21.VI.2023 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Gminą Bielawa a Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie" w Warszawie w sprawie współfinansowania zadania pn. "Konserwacja potoku Bielawica".

W efekcie bielawski samorząd otrzyma dotację w kwocie 30.000 zł. Pozwoli ona na sfinansowanie 60 % wartości przedsięwzięcia, która oszacowana została na 50.000 zł. W ramach zadania zaplanowano odtworzenie okładziny muru oporowego Bielawicy w rejonie ul. Sowiej 1 - 2 oraz konserwację koryta potoku na ww. odcinku. 

Realizację inwestycji zaplanowano na III i IV kwartał 2023 r.

potokbielawica
potokbielawica
Bielawa 2022