Ułatwienia dostępu

18.IX.2023 r. opublikowane zostały wyniki konkursu ogłoszonego w ramach Rządowego Funduszu pn. "Polski Ład - PGR". Okazało się, iż projekt złożony przez Gminę Bielawa, dotyczący I etapu rewitalizacji terenów wokół byłego zbiornika wody przemysłowej "Sudety", został wysoko oceniony i wybrany do dofinansowania.


W efekcie na konto bielawskiego samorządu wpłynie 2.000.000 zł. Uzyskane wsparcie stanowić będzie aż 98,0 % całkowitej wartości zadania, oszacowanej na łączną kwotę 2.040.816 zł. Przypominamy, że od początku bieżącej kadencji, podejmowane są intensywne działania, przyczyniające się do wzrostu atrakcyjności terenów położonych wokół Jeziora Bielawskiego. 

W latach 2019 - 2021, na terenach byłego Ośrodka Wypoczynkowego Włókniarzy "Sudety", zrealizowano szereg przedsięwzięć prowadzących do wzbogacenia oferty turystycznej, przy jednoczesnej próbie jej komercjalizacji. Część inwestycji realizowana była przez Gminę Bielawa, a pozostałe przez sektor prywatny. 

Wszystkie dotychczasowe działania wdrażano jednak tylko w formule "ad hoc", ponieważ brak było kompleksowego planu zagospodarowania całości terenów zlokalizowanych nad bielawskim akwenem. 

Aby zmienić tę niekorzystną sytuację w 2021 r. podpisana została umowa z firmą 7sgroup sp. z o.o. sp.k. z Wrocławia na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla kompleksu Campingu "Sudety", zlokalizowanego przy ul. Wysokiej w Bielawie. 

W kwietniu 2022 r. wrocławska spółka przedstawiła rozwiązania funkcjonalne dla 8 obszarów, w tym: 

STREFA A – PLAŻA - KORTY - wprowadzono rozwiązania poprawiające funkcjonalność obszaru oraz zaprojektowano 2 obiekty z funkcją gastronomiczną i noclegową
STREFA B – MARINA - zaprojektowano kompleks mariny wraz zapleczem biurowym, magazynowym i sanitarnym oraz zagospodarowaniem terenu wzdłuż linii brzegowej
STREFA C – WEJŚCIOWA - zaprojektowano rozbudowę istniejącej strefy wejściowej poprzez budynek biurowo magazynowy z funkcją recepcji dla Campingu "Sudety" oraz miejsca postojowe
STREFA D – GASTRONOMICZNA
- zaprojektowano przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku pod funkcję restauracyjną z węzłem sanitarnym wraz z funkcją noclegową
STREFA E – IMPREZY PLENEROWE - zaprojektowano strefę przeznaczoną do organizowania kulturalnych i sportowych imprez plenerowych
STREFA F – CAMPING - zaprojektowano:
- strefę plaży wzdłuż linii brzegowej z wygrodzeniem terenu
- strefę campingu (namioty, campery, domki letniskowe, węzły sanitarne, węzły kuchenne, miejsca do grillowania, wygrodzenie obszaru i inne niezbędne obiekty)
STREFA G – DROGA DOJAZDOWA
- zaprojektowano układ komunikacyjny wraz z uzbrojeniem terenu
- przewidziano możliwość rozbudowy i skomunikowania strefy campingowej z działką o numerze ewidencyjnym 1197 obręb Fabryczna w Bielawie (oznaczona na mapie poglądowej liniami
przerywanymi)
STREFA H – WYSPA - zaprojektowano rozwiązania poprawiające funkcjonalność obszaru
Pozyskana obecnie dotacja pozwoli na sfinansowanie inwestycji w STREFIE F – CAMPING. W ramach zadania wykonana zostanie makroniwelacja terenu, która doprowadzi do kaskadowego ukształtowania poszczególnych tarasów biwakowych. Planuje się również uzbrojenie obszaru w energię elektryczną oraz w przyłącza wodno-kanalizacyjne. 

Dotychczas na bielawskim Campingu "Sudety" funkcjonowało zaledwie wydzielonych 20 parceli, które można było rezerwować ze stosownym wyprzedzeniem. Niestety ukształtowanie pozostałego obszaru nie dawało już takiej możliwości i część potencjalnych klientów, planując wcześniej swoje wakacje, rezygnowało z przyjazdu do Bielawy, z uwagi na brak gwarancji miejsca do zakwaterowania. 

Dzięki realizacji przedmiotowego zakresu rzeczowego, która pozwoli na wydzielenie ponad 100 samodzielnych parceli, bielawski kompleks rekreacyjno - wypoczynkowy zyska nie tylko nową estetykę, ale przede wszystkim funkcjonalność, która da możliwość dalszej dalszej komercjalizacji campingu. Zadanie zostanie zrealizowane do 30.IV.2024 r.

Camping Sudety
Camping Sudety
Lokalizacja inwestycji - mapka
Lokalizacja inwestycji - mapka
Bielawa 2022