Informacje o pandemii
Pod pojęciem "rewitalizacja", rozumie się kompleksowy, skoordynowany, wieloletni, prowadzony na określonym obszarze proces przemian przestrzennych, technicznych, społecznych i ekonomicznych, inicjowany przez samorząd terytorialny w celu wyprowadzenia tego obszaru ze stanu kryzysowego, poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej i stworzenie warunków do jego rozwoju, w oparciu o charakterystyczne uwarunkowania endogeniczne.
Nadrzędnym celem rewitalizacji jest poprawa jakości życia mieszkańców obszaru znajdującego się zwykle w zaawansowanym stanie degradacji. Jego zabudowa i infrastruktura jest najczęściej zniszczona i nie odpowiada dzisiejszym standardom technicznym, wśród mieszkańców występują nawarstwiające się problemy społeczne, poziom rozwoju przedsiębiorczości jest niski, a stan środowiska zły.
Remonty budynków czy modernizacja ulic i chodników to tylko niewielka część działań składających się na rewitalizację. Poprawa przestrzeni musi iść w parze z polepszeniem warunków życia, co zapewniają szerokie działania społeczne, kulturalne, edukacyjne czy ekonomiczne podejmowane w tym procesie. Aby wzmocnić więzi mieszkańców z miastem, skutecznie zachęcić do osiedlenia się w Bielawie a także zapewnić długofalowy wzrost gospodarczy i poziom dobrobytu mieszkańców, Rada Miejska w Bielawie, podjęła uchwałę nr 19/180/16 z dnia z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020.
Wyodrębnienie obszaru, w którym skupione są negatywne zjawiska społeczne, w szczególności takie jak: bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, niski poziom edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczający poziom uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym będzie podstawą do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych, stanowiących treść Lokalnego Programu Rewitalizacji. Prawidłowy sposób przeprowadzenia rewitalizacji obszaru zdegradowanego, korzystając z ustawowych narzędzi prawnych, musi opierać się na szerokiej współpracy z lokalną społecznością. Podejmowane działania rewitalizacyjne służą zwykle poprawie wyglądu i funkcjonalności danego obszaru. Są to m.in. modernizacje i remonty zabudowy, przestrzeni publicznych, działania na rzecz aktywizacji społecznej mieszkańców oraz rozwijanie nowych form działalności gospodarczej. Ważne jest również zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego oraz nadanie obiektom i terenom zdegradowanym nowych funkcji.
Przygotowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji jest niezbędne do ubiegania się o wsparcie ze środków Funduszy Strukturalnych oraz budżetu Państwa w perspektywie 2014-2020 na realizację procesu rewitalizacji w gminie tzn. wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych.
Celem projektu jest zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów na temat zasad prawidłowego przygotowania programów rewitalizacji oraz wsparcie gmin w opracowaniu programów rewitalizacji według nowego modelu wypracowanego przez MIiR.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj