Informacje o pandemii
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy Uchwały Nr XXII/224/2020 z dnia 16 kwietnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Wojska Polskiego, Księdza Romana Biskupa i Kruczej w Bielawie .Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1 w terminie do dnia 29 maja 2020 r.Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Na podstawie art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu. Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18 oraz na stronie internetowej http://bielawa.finn.pl. Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl, do dnia 29 maja 2020 r., do Burmistrza Miasta Bielawa. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj