Informacje o pandemii

Na podstawie art. 17 pkt. 9 oraz 11 i 12 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm./ zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru poprzemysłowego "Bielbaw" w rejonie ulic Władysława Grabskiego i Strażackiej w Bielawie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Część obszaru, o którym mowa wyżej, dotyczy wydzielenia z terenu oznaczonego na projekcie rysunku miejscowego planu symbolem UP - terenu zdefiniowanego obecnie jako teren zabudowy mieszkaniowej i usługowej MU.3

Ponowne wyłożenie dokumentów nastąpi w dniach od 12 listopada 2019 r. do 10 grudnia 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Bielawie, w Referacie Gospodarki Przestrzennej pok. nr 18 w godzinach pracy urzędu. Projekt dokumentu udostępniony będzie również na stronie internetowej bip.um.bielawa.pl. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się 10 grudnia 2019 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie w pok. nr 15.

Zgodnie z art.18 ust.1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2019r. Za uwagi wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, spełniającej wymogi art. 18 ust.3 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2018r poz. 2081 ze zm./ każdy może wnieść uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl do Burmistrza Miasta Bielawa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 grudnia 2019 r.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem danych osobowych, jest Burmistrz Miasta Bielawa, zwany dalej: "Administratorem".W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Panem Łukaszem Kudra, pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779.

 

 1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tj. artykułu 6 ust. 1 lit. c stanowiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz artykułu 6 ust. 1 lit. e stanowiącego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 2. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu tj. procedury planistycznej (rozpatrzenie wniosków/uwag) związanej ze sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

 3. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (stanowi wymóg ustawowy), gdyż przesłankę do ich przetwarzania stanowi przepis prawa tj. obowiązek wynika z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1587) oraz zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO.

 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrywaniem wniosków/uwag.

 5. Dane będą przechowywane w okresie sporządzenia oraz obwiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w późniejszym etapie przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.

 6. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

 7. Administrator przekaże dane osobowe następującym odbiorcom: uprawnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Bielawie oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

 8. Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz przeniesienia.

 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

 10. W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj