Informacje o pandemii
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Bielawy Uchwały Nr XIV/139/2019  z dnia 25 września 2019 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru B w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Ceglanej w Bielawie, przyjętego uchwałą Nr XXXI/320/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28 grudnia 2012 r., opublikowaną w Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 11.04.2013 r., poz.2504.
Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1 w terminie do dnia 31 października 2019 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Na podstawie art. 39 i art. 40, w związku z art. 46 pkt 1, art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 roku, poz. 2081 ze zmianami) zawiadamiam o przystąpieniu do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany miejscowego planu.
Z niezbędną dokumentacją powstałą w związku z przystąpieniem do sporządzenia zmiany planu miejscowego można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, 58-260 Bielawa, pl. Wolności 1, Referat Gospodarki Przestrzennej, pok. nr 18.
Wnioski i uwagi w związku ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w formie pisemnej lub ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mkua@um.bielawa.pl,  do dnia 31 października 2019 r., do Burmistrza Miasta Bielawa.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
    1. Administratorem danych osobowych, jest Burmistrz Miasta Bielawa, zwany dalej: "Administratorem". W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Panem Łukaszem Kudra, pisząc na adres: iod@um.bielawa.pl lub telefonując pod numer: 74 83 28 779.
       
    2. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwanego dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) tj. artykułu 6 ust. 1 lit. c stanowiącego, że przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz artykułu 6 ust. 1 lit. e stanowiącego, że przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
      
    3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla realizacji konkretnego celu tj. procedury planistycznej (rozpatrzenie wniosków/uwag) związanej ze sporządzeniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
    4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe (stanowi wymóg ustawowy), gdyż przesłankę do ich przetwarzania stanowi przepis prawa tj. obowiązek wynika z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz § 12  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 nr 164 poz. 1587) oraz zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 RODO.
    5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie działań związanych z rozpatrywaniem wniosków/uwag.
    6. Dane będą przechowywane w okresie sporządzenia oraz obwiązywania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w późniejszym etapie przez okres przewidziany w instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, od dnia zrealizowania celu przetwarzania.
      
    7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
      
    8. Administrator przekaże dane osobowe następującym odbiorcom: uprawnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Bielawie oraz innym uprawnionym podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
    9. Osoba której dane dotyczą ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania oraz przeniesienia.
    10. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
    11. W oparciu o pozyskane dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec osób której dane dotyczą zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.
    • Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj