•  
  •  
Informacje o pandemii

Nieruchomości Przetargi

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przez miasto Bielawa.Wśród prezentowanych ofert przetargowych znajdują się zarówno nieruchomości zabudowane jak i niezabudowane. W przypadku pytań szczegółowych prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Mieniem - pl. Wolności 1 (2 piętro, pokój numer 19).

Informacja Burmistrza Miasta Bielawa

 

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Burmistrz Miasta Bielawa informuje, że sporządzono i podano do publicznej wiadomości, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bielawie, plac Wolności 1, II p, stronie internetowej tutejszego Urzędu na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy opisanych w poniższych załącznikach.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 253/20

Burmistrza Miasta Bielawa,

z dnia 02.09.2020 r.

 

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm./, Uchwały Rady Miejskiej nr 19/176/16 z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania lub najmu nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Gminy Bielawa (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 1413) i zarządzenia nr 151/2016 Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 11.05.2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bielawa.

 

 

BURMISTRZ MIASTA

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy:

 

1. Przedmiotem dzierżawy działki oznaczone numerami geodezyjnymi:

- 383/4 obręb Fabryczna, o pow. 7237 m2, oznaczona użytkiem B, działka nie jest ujawniona w księdze wieczystej, położona w Bielawie w rejonie ul. Polnej,

- 429/2 obręb Fabryczna, o pow. 494 m2, oznaczona użytkiem Bp, działka jest ujawniona w księdze wieczystej SW1D/00015430/3, położona w Bielawie przy ul. kom. S. Frankowskiego,

- 751/33 obręb Fabryczna, o pow. 1788 m2, oznaczona użytkiem Bp, działka nie jest ujawniona w księdze wieczystej, położona w Bielawie przy ul. Wysokiej,

- 562/13 obręb Południe, o pow. 12036 m2, oznaczona użytkiem B, działka jest ujawniona w księdze wieczystej nr SW1D/00015379/7, położona w Bielawie przy ul. Stefana Żeromskiego,

- 452 obręb Południe, o pow. 15765 m2, oznaczona użytkiem B i R IIIa, działka jest ujawniona w księdze wieczystej nr SW1D/00015452/3, położona w Bielawie przy ul. Stefana Żeromskiego,

- 421/14 obręb Północ, o pow. 2210 m2, oznaczona użytkiem B, działka jest ujawniona w księdze wieczystej SW1D/00015430/3, położona w Bielawie przy ul. Bohaterów Getta,

- 249/11 obręb Północ, o pow. 5196 m2, oznaczona użytkiem B, działka jest ujawniona w księdze wieczystej nr SW1D/00015452/3, położona w Bielawie przy ul. Stefana Żeromskiego,

- 820 obręb Północ, o pow. 1989 m2, oznaczona użytkiem Bi, działka nie jest ujawniona w księdze wieczystej, położona w Bielawie przy ul. Stefana Żeromskiego,

- 467/24 obręb Osiedle, o pow. 1411 m2, oznaczona użytkiem B, działka jest ujawniona w księdze wieczystej nr SW1D/00015430/3, położona w Bielawie przy ul. Obrońców Westerplatte,

- 726/4 obręb Osiedle, o pow. 941 m2, oznaczona użytkiem B, działka nie jest ujawniona w księdze wieczystej, położona w Bielawie przy ul. Obrońców Westerplatte,

- 1028/32 obręb Osiedle, o pow. 6497 m2, oznaczona użytkiem B, działka jest ujawniona w księdze wieczystej nr SW1D15452/3, położona w Bielawie przy ul. Piastowskiej,

- 337/2 obręb Nowa Bielawa, o pow. 120 m2, oznaczona użytkiem B, działka jest ujawniona w księdze wieczystej nr SW1D/00015452/3, położona w Bielawie przy ul. L. Waryńskiego,

- 478/2 obręb Osiedle, o pow. 8586 m2, oznaczona użytkiem B, działka jest ujawniona w księdze wieczystej nr SW1D/00015452/3, położona w Bielawie przy ul. Słonecznej,

- 340/4 obręb Północ, o pow. 994 m2, oznaczona użytkiem Bz, działka nie jest ujawniona w księdze wieczystej, położona w Bielawie przy ul. Osiedlowej,

- 727/5 obręb Północ, o pow. 3030 m2, oznaczona użytkiem B, działka nie jest ujawniona w księdze wieczystej, położona w Bielawie przy ul. 3- Maja,

w związku z zamiarem wydzierżawienia ich części tj. 1 m2 z działek nr 383/4 Obr. Fabryczna, 652/13 Obr Południe, 340/4, 727/5 Obr. Północ, 467/24, 487/2 Obr. Osiedle oraz 2 m2 z działek nr 337/2 Obr. Nowa Bielawa, 1028/32, 726/4 Obr. Osiedle, 820, 429/11, 421/14 Obr. Północ, 452 Obr. Południe oraz 751/33, 429/2 Obr. Fabryczna, co daje łączną powierzchnię dzierżawy 24 m2.

3. Teren, w skład którego wchodzą działki jw. za wyjątkiem działki nr 421/14 Obr Północ, która w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na obsługę komunikacji samochodowej i działki nr 751/33 Obr. Fabryczna, która w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

4. Części w.w. nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na cele usługowe – postawienie pojemników na odzież używaną - na okres do 3 lat.

5. Miesięczny czynsz z tytułu dzierżawy gruntu wynosi – 234,58 zł netto.

6. Czynsz dzierżawny płatny jest do 10 każdego miesiąca w okresie obowiązywania umowy dzierżawy. Dzierżawca płaci ponadto podatki i opłaty lokalne.

7. Zastrzega się prawo zmiany stawki czynszu corocznie w związku ze wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni. Nowa stawka czynszu będzie obowiązywała od miesiąca następującego po ogłoszeniu wskaźnika.wywieszono dnia 02.09.2020 r. na okres 21 dni.