Co to jest Młodzieżowa Rada Miasta ?

 

Młodzieżowa Rada Miasta (MRM) to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności. Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Miasta jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne na poziomie lokalnym.

Członkowie MRM:

 

Członkowie Młodzieżowej Rady Miasta to uczniowie w wieku od 14 do 18 lat. Funkcję Opiekuna MRM będzie pełnić pani Sylwia Stachowicz (Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Sportowymi). Najważniejsze jest, by członkowie MRM w czasie sprawowania swojego mandatu interesowali się sprawami miejsca, w którym mieszkają.

Działania Młodzieżowej Rady Miasta przyczyniają się do:

 

 • zainteresowania młodych ludzi sferą polityki na poziomie lokalnym,

 • kształtowania umiejętności podejmowania działań na rzecz młodzieży w danym mieście,

 • rozwijania dialogu pomiędzy przedstawicielami władz lokalnych a młodzieżą,

 • zwiększenia zrozumienia potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,

 • zapoznania młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego.

Rola MRM

 

Młodzieżowa Rada Miasta jest instytucją, która zapewnia młodzieży udział w procesie podejmowania decyzji dotyczących spraw związanych z młodzieżą na poziomie lokalnym.

Dorośli radni, urzędnicy często potrzebują możliwości konsultowania swoich pomysłów rozwiązań różnego rodzaju problemów z adresatami projektowanych działań. Istnienie Młodzieżowej Rady Miasta pozwala na dialog między młodzieżą a przedstawicielami Rady Miejskiej, co przyczynia się do zwiększenia skuteczności podejmowanych rozwiązań.

Skład MRM

 

W skład Młodzieżowej Rady Miasta wchodzi 21 radnych, wybranych według zasad Ordynacji Wyborczej. Członkami rady mogą być reprezentanci szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy są mieszkańcami Gminy Bielawa i w roku wyborczym ukończą, co najmniej 14 lat i nie ukończą 18 lat.

Sposób wyłaniania MRM – wybory do MRM ( 6 listopad 2019)

 

 • Informacja o wyborach - pierwszym działaniem przy organizacji wyborów jest ogłoszenie w szkołach, że wybory odbędą się oraz zachęcenie uczniów do kandydowania na młodzieżowych radnych.

 • Kampania wyborcza - Przed jej rozpoczęciem organizowane jest spotkanie z osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie wyborów w danej szkole, podczas którego opowiada się o technikach prowadzenia kampanii.

 • Po tym krótkim szkoleniu kandydaci do MRM przygotowują się do kampanii wyborczej. W tym czasie kandydaci na młodzieżowych radnych prowadzą spotkania wyborcze, wywieszają plakaty, rozdają ulotki informacyjne, przedstawiają swój program wyborczy.

Działanie Młodzieżowej Rady Miasta to głównie:

 

 1. Konsultowanie;

 2. Debatowanie;

 3. Realizowanie różnorodnych zadań;

 4. Zapewnienie widoczności swoich działań;

 

Członkowie MRM mają prawo wyrażać swoje zdanie na temat decyzji władz lokalnych, których skutki dotyczą młodzieży. MRM może konsultować i opiniować decyzje samorządu lub ich projekty w następujący sposób:

  • włączenie młodzieży w proces podejmowania decyzji na etapie tworzenia

projektu uchwały bądź decyzji

  • regularne spotkania z przedstawicielami Rady Miejskiej lub Burmistrzem

Sesje MRM

 

Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał. Podczas pierwszej sesji – inauguracyjnej, Radni składają uroczyste ślubowanie. O terminie sesji powiadamia się Radnych najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.

 Zapewnienie widoczności swoich działań

 

Działalność Młodzieżowej Rady Miasta powinna być widoczna w społeczności gminnej i szkolnej. Istotną rolę w dbaniu o dobry wizerunek Młodzieżowej Rady odgrywają trzy podstawowe instytucje: szkoła, urząd miasta i oczywiście sama Młodzieżowa Rada. Działania Młodzieżowej Rady Miasta kierowane są do młodzieży, stąd bardzo istotne jest, by dysponowała ona narzędziami komunikacji z uczniami na terenie miasta. Warto, by Młodzieżowa Rada prowadziła swoją stronę internetową.

 

Korzyści z działania MRM dla młodzieży:

 

 • Możliwość realizowania pomysłów uatrakcyjniających życie w społeczności lokalnej.

 • Stworzenie grupy lokalnych liderów, reprezentujących młodzież.

 • Zwiększenie wpływu na decyzje podejmowane przez urzędników a dotyczące młodzieży.

 • Lepszy przepływ informacji między młodzieżą a władzami miasta.

 • Możliwość komunikowania swoich potrzeb i problemów władzom miasta.

 • Podniesienie jakości informowania młodzieży o tym, co ważnego dzieje się na terenie miasta.

Korzyści z działania MRM dla szkoły:

 

 1. Praca Młodzieżowej Rady Miasta włącza szkołę w życie społeczności lokalnej i ułatwia współpracę między uczniami z różnych placówek.

 2. Kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Miasta ożywia szkołę, stwarza okazję do dyskusji nad problemami młodzieży.

 3. Działania Młodzieżowej Rady widoczne w szkołach wpisują się w zadania szkoły, jakie nakłada na nie podstawa programowa kształcenia ogólnego, szczególnie, jeśli chodzi o przedmiot „wiedza o społeczeństwie”.

 
Opiekunem MRM z ramienia szkół jest Pani Sylwia Stachowicz, pod przewodnictwem dyrektor MZPO - Pani Ewy Kowalik. 

Koordynator działań MRM z ramienia gminy Bielawa - Kamila Adamska, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bielawie. 


UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY - >> POBIERZ TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj