Drukuj
Nadrzędna kategoria: Oferty Inwestycyjne
Kategoria: Tereny Aktywności Gospodarczej1. Położenie:

N
ieruchomość niezabudowana, jest własnością Gminy Bielawa, ujawniona jest w KW nr
15432 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie.  Działka gruntu oznaczona jest numerem ewidencyjnym 95/6 obręb Północ, o pow. 4.009 m², stanowi użytek RIIIa. Nieruchomość jest obszerna i ma dość regularny kształt litery L. Działka położona w „dolnej” części miasta przy zmodernizowanej ulicy Ceglanej, połączonej z nowo wybudowaną drogą biegnącą do strefy ekonomicznej przy ul. Grunwaldzkiej. W otoczeniu znajduje się pełne uzbrojenie, przy południowo - zachodniej granicy przez działkę biegnie sieć energetyczna i gazowa a przy północno - zachodniej przy granicy z nowo wybudowaną ulicą sieć gazowa (g225), sieć wodociągowa znajduje się bliżej ul. S. Żeromskiego. W celu ochrony istniejącej na terenie sieci gazowej średniego ciśnienia zagospodarowanie terenu winno uwzględniać wymogi wynikające z przepisów odrębnych. Dojazd do działki zapewniony jest drogą - ul. Ceglaną. W sąsiedztwie znajduje się zabudowa przemysłowo – usługowa.

2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Działka leży na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego dla obszaru B w rejonie ulicy Grunwaldzkiej i Ceglanej w Bielawie (Uchwała Nr XXXI/320/12 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 28.12.2012 r.), który ustala jej przeznaczenie jako cele aktywności gospodarczej, oznaczony symbolem AG.3.

3. Przedmiot sprzedaży
  i wartość szacunkowa nieruchomości:
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności, wartość szacunkowa  195.000,00  zł  - 48,64 zł /m2

 Szczegółowe informacje dotyczące formy sprzedaży  nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 (34) . Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.