Bielawa, dnia 19.11.2021 r.


Burmistrz Miasta Bielawa działając na podstawi e art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 03.12.2021r. w godzinach 8:00-15:00 na terenie obwodu łowieckiego nr 333 (OHM Bielawa) odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Nadleśnictwo Świdnica. Miejscem polowania będzie leśnictwo Bielawa, Pieszyce, Jodłownik.


Ponadto informuję, że właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Burmistrz Miasta Bielawa. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby takiego adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.


Burmistrz zawiadamia niezwłocznie dzierżawcę lub zarządcę obwodu łowieckiego o wniesionym przez właściciela, posiadacza albo zarządcę gruntu sprzeciwie do organizowanego polowania zbiorowego, przekazując mu ten sprzeciw wraz z uzasadnieniem. Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego przy organizacji polowania zbiorowego uwzględnia sprzeciw, gdy wykonanie polowania będzie zagrażało bezpieczeństwu lub życiu ludzi.

 

Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego obowiązany jest przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego oznakować obszar tego polowania tablicami ostrzegawczymi.


Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielawie  oraz umieszczenie  w Biuletynie Informacji Publicznej https://bielawa.finn.pl/bipkod/17864676 oraz na stronie internetowej Urzędu https://um.bielawa.pl/pl/


Z up. Burmistrza

Wioletta Wróbel

Kierownik Referatu

Ochrony Środowiska
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj