Od 18 sierpnia 2015 roku lokalni przedsiębiorcy mogą uzyskać zabezpieczenie kredytu w postaci poręczenia funduszu poręczeniowego, którego jednym z głównych udziałowców jest Gmina Bielawa. Jest to możliwe dzięki podpisaniu w dniu 07 sierpnia b.r. przez Zarząd FPKPD Sp. z o.o. kolejnej Umowy Operacyjnej-Reporęczenie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego pełniącego funkcję Menadżera Dolnośląskiego Funduszu Powierniczego. Kwota otrzymanego wsparcia wynosi 800.000 złotych.

 

 

Pieniądze zostaną przeznaczone na udzielanie poręczeń kredytowych jako źródło dodatkowego zabezpieczenia kredytów udzielanych przez Bank Spółdzielczy z siedzibą w Dzierżoniowie na rzecz lokalnych firm, które nie dysponują odpowiednim zabezpieczeniem własnym w procesie uzyskania finansowania zewnętrznego. Bardzo się cieszę, że po raz kolejny spółka uzyskała środki z Inicjatywy JEREMIE na wspieranie lokalnych firm. Dzięki temu, przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z preferencyjnego poręczenia (udzielanego na zasadach pomocy de minimis) do wysokości 40.000,00 zł. Projekt zakłada procentowe zwiększenie zaangażowania Funduszu w udzielonym poręczeniu z obecnych 75% do 80 % kwoty kredytu oraz bardzo preferencyjną, jednorazową prowizję za udzielone poręczenie w wysokości 0,10% kwoty poręczenia – mówił Prezes Zarządu – Marcin Pawełek.


Warto dodać, że w latach 2011-2015 Fundusz realizując Inicjatywę JEREMIE na terenie powiatu dzierżoniowskiego udzielił przy wsparciu i zaangażowaniu Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie 147 poręczeń na kwotę 6.250.000 zł. Dzięki współpracy obu instytucji powiat dzierżoniowski jest jednym z najbardziej efektywnych powiatów w województwie dolnośląskim, biorąc pod uwagę liczbę przedsiębiorców korzystających ze zwrotnych instrumentów finansowych przeznaczonych na wspieranie przedsiębiorczości w perspektywie finansowej na lata 2007-2013 – dodał prezes zarządu.

Zapraszamy przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą spółki i skorzystania z poręczeń lokalnej instytucji poręczeniowej. Więcej informacji można uzyskać w biurze Funduszu przy ul. Batalionów Chłopskich 19 w Dzierżoniowie, bądź pod numerem telefonu 74/ 645 04 31 oraz na stronach internetowych www.fpkpd.pl, www.jeremie.pl. Informacje o preferencyjnych poręczeniach można również uzyskać w siedzibie Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie.

 

* Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.
Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj