•  
  •  
Trwa nabór wniosków do Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego
Przypominamy, że do 15 września br. trwa nabór wniosków do Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego. 29 maja br. podjęta została uchwała Rady Miejskiej Bielawy nr IX/94/2019 w sprawie Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego. Na mocy tej uchwały, od roku 2019 zmienia się sposób organizowania budżetu obywatelskiego – będzie on wdrażany w dwóch etapach. Etap pierwszy polegał będzie na wyłonieniu zadań do realizacji w kolejnym roku budżetowym, natomiast etap drugi na przeprowadzeniu części rzeczowej poszczególnych przedsięwzięć.
W związku z powyższym, w obecnym roku kalendarzowym, planuje się przeprowadzić etap pierwszy, tzn. wyłonić zadanie(a), najbardziej oczekiwane przez mieszkańców Bielawy. Zgodnie z ww. uchwałą, łączna suma wybranych do realizacji w 2020 roku projektów, nie może przekroczyć 200.000 złotych.
Podobnie jak w roku ubiegłym, nad realizacją Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa czuwać będzie aplikacja internetowa. To właśnie za jej pomocą można zgłosić projekt oraz zagłosować na wybraną propozycję. Od tego roku zgłaszać swoje wnioski oraz brać udział w głosowaniu mogą brać mieszkańcy Bielawy, którzy ukończyli 16. rok życia.
Każdy uprawniony mieszkaniec Bielawy może poprzeć dowolną liczbę projektów. Głosujący może głosować tylko raz, wybierając jedno zadanie z listy do głosowania.
Propozycje zadań do realizacji w ramach Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO) należy zgłaszać z wykorzystaniem formularza wniosku (załącznik nr 1 regulaminu BBO). Formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony www.bielawa.pl w zakładce „Budżet Obywatelski” oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Bielawie.

Głosowanie odbywać się będzie:
1. elektronicznie – z wykorzystaniem dedykowanego modułu do głosowania na stronie internetowej um.bielawa.pl
2. w referacie Promocji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Bielawie, ul. Piastowska 1, pokój nr 13.

Telefon kontaktowy w sprawie BO: Referat Promocji i Rozwoju UM Bielawa, e-mail: apasiniewicz@um.bielawa.pl, tel. 74 8328 730.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z harmonogramem realizacji oraz z Regulaminem Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa, które zamieszczamy poniżej.

Harmonogram realizacji Budżetu Obywatelskiego Gminy Bielawa na 2019 rok:

- Od 1 września do 15 września: składanie przez mieszkańców propozycji projektów.
- Do 14 października: spotkanie z liderami projektów.
- Do 15 października: weryfikacja złożonych projektów przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego i konsultacja z Komisją Budżetu i Finansów Rady Miejskiej.
- Do 20 października: podanie do publicznej wiadomości projektów dopuszczonych do głosowania i projektów odrzuconych.
- Od 20 października do 20 listopada: głosowanie elektroniczne mieszkańców nad propozycjami projektów.
- Do 30 listopada: ogłoszenie wyników głosowania.
- Rok 2020: realizacja zadania zgodnie z wynikiem głosowania.Serdecznie zapraszamy do udziału.

Trwa nabór wniosków do Bielawskiego Budżetu Obywatelskiego