Informacje o pandemii

Tytuł Projektu:"Prace koncepcyjno - projektowe zmierzające do utworzenia Bielawskiego Parku Przemysłowego"

Realizowany w ramach Działania 6.2 Rozwój sieci centrów obsługi inwestorów i eksporterów oraz powstawanie nowych terenów inwestycyjnych. Poddziałanie 6.2.2 Wsparcie działań studyjno - koncepcyjnych w ramach przygotowania terenów inwestycyjnych dla projektów inwestycyjnych osi priorytetowej 6 polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Całkowita wartość projektu:
375.012,47 zł.
Wartość dofinansowania:
318.760,59 zł.


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego