Informacje o pandemii

Tytuł projektu: „Rozwój transportu zbiorowego na terenie powiatu dzierżoniowskiego poprzez zakup i montaż systemu centralnego sterowania ruchem, dystrybucji biletów, informacji, monitoringu oraz modernizację infrastruktury towarzyszącej”

 

realizowany w ramach działania nr 3.3. „Transport miejski i podmiejski”, Priorytet III „Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku („Transport”)

Całkowita wartość projektu: 4.028.141, 40 zł
Wartość dofinansowania: 2.783.673,36 zł

W ramach projektu planuje się wykonać modernizację infrastruktury towarzyszącej oraz unowocześnić proces organizacji i zarządzania systemem komunikacji miejskiej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego.
W szczególności działania obejmować będą:
- przygotowanie dokumentacji projektowej
- zakup i montaż automatów do sprzedaży biletów autobusowych,
- zakup i montaż systemu monitoringu autobusów,
- zakup i montaż systemu monitoringu przystanków autobusowych,
- zakup i montaż systemu dynamicznej informacji pasażerskiej,
- zakup i montaż systemu zarządzania komunikacją miejską,
- modernizację infrastruktury towarzyszącej,
- promocję projektu,

Planowane rozwiązania pozwolą z jednej strony na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania, a z drugiej na optymalizację zarządzania ruchem i pełna informatyzacje procesów logistycznych. Dzięki nowoczesnym technologiom planowanie tras przejazdu oraz kontrola wykonania usługi transportowej stanie się bardziej precyzyjna, co pozwoli także na racjonalizacje kosztów funkcjonowania komunikacji na terenie powiatu dzierżoniowskiego.