•  
  •  
Informacje o pandemii
 

Tytuł projektu: Rewitalizacja zdegradowanego podobszaru Bielawy poprzez modernizację fragmentu drogi oraz przebudowę budynku w obrębie OW Sudety

Nr projektu: RPDS.06.03.01-02-0079/17

 

Wniosek złożony do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  • oś priorytetowa 6 Infrastruktura spójności społecznej

  • działanie 3 - 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów

  • poddziałanie 1. OSI – 1 - 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI

 

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Bielawa, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie.

Beneficjent: Gmina Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa i rozbudowa drogi stanowiącej dojazd oraz zaplecze

parkingowe dla terenów rekreacyjnych położonych przy zbiorniku „Sudety” ( dzisiaj Jezioro Bielawskie) wraz z budową oświetlenia ulicznego oraz przebudowa i rozbudowa budynku przy strefie wejściowej na OW Sudety w Bielawie

Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanych zadań:

 

1. Przebudowa drogi lokalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie OW Sudety

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa drogi gminnej w zakresie jezdni z

nawierzchnią z kostki betonowej, chodnika po jednej stronie i ścieżką rowerową

bitumiczną po drugiej. Po obu stronach jezdni wykonane zostaną zatoki parkingowe oraz 3

wydzielone parkingi. Prace obejmą również budowę oświetlenia ulicznego ze słupami

oświetleniowymi w ilości 29 szt. oraz nasadzenia drzew liściastych i krzewów w postaci żywopłotu.

Planowane jest także wykonanie trawnika stanowiącego uzupełnienie pasa drogowego

Realizacja zadania pozwoli na przywrócenie funkcji społecznych i rekreacyjnych drodze gminnej

stanowiącej dojazd oraz zaplecze parkingowe dla terenów rekreacyjnych położonych przy zbiorniku

Jeziorze Bielawskim.

 

2. Przebudowa budynku gospodarczego na potrzeby OW Sudety

 

W ramach zadania zostanie wykonana przebudowa i rozbudowa (wraz z elementami

termomodernizacji) budynku przy strefie wejściowej na OW Sudety w Bielawie. Zakres zadania

obejmuje również przebudowę istniejącej wiaty. Dojazd i dojście do projektowanego budynku

poprzez zjazd i dojścia piesze z drogi publicznej.

Zakres prac ma na celu rewitalizację budynku z przeznaczeniem użyteczności publicznej o funkcji

przebieralni i sanitariatów wraz z pomieszczeniami pomocniczymi na potrzeby terenów

rekreacyjnych OW Sudety.Budynek zostanie podzielony funkcjonalnie na trzy części. Pierwsza część

zawiera strefę wejściową z kasą i portiernią, punkt medyczny, pomieszczenie RWR oraz

pomieszczenia sanitarne dla pracowników. Część druga o funkcji sanitarnej składa się z sanitariatów

męskich, damskich, dla niepełnosprawnych, przebieralni i pomieszczenia technicznego. Część

trzecia składa się z kotłowni i magazynu wraz z pomieszczeniami szatni i zaplecza sanitarnego dla

pracowników.

 

  • Poziom dofinansowania 74,99 % kwoty wydatków kwalifikowanych w tym z EFRR 64,99 % kwoty wydatków kwalifikowanych a z budżetu państwa: 10% kwoty wydatków kwalifikowanych.

 

 

Całkowita wartość projektu: 6 158 079,18

Kwota dofinansowania z EFRR: 3 781 705,24 zł

Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 581 890,33 zł


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj