•  
  •  
Informacje o pandemiiTytuł projektu: „Rozwój systemu terenów zieleni miasta Bielawa z uwzględnieniem funkcji ekologicznych i rekreacyjnych na rzecz poprawy jakości środowiska i życia mieszkańców”

Nr projektu POIS.02.05.00-00-0191/16

w ramach działania 2.5 os priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Beneficjent: Gmina Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

 

Rozpoczęcie realizacji projektu :

Zakończenie realizacji projektu:

Umowa o dofinansowanie
: nr  POIS.02.05.00-00-0191/16-00 z dnia 29.03.2018 r.

Całkowita wartość projektu 3 526 832,65 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 3 348  745,75 zł

Kwota dofinansowania: 2 846 433,88 zł co stanowi 85% wartości wydatków kwalifikowanych.

 

  Przedmiot projektu  ( zakres planowanych prac) :

Projekt będzie realizowany w Gminie Bielawa.

Polega na zagospodarowaniu i rewaloryzacji układu zieleni oraz zwiększaniu obszarów zieleni miasta poprzez adaptację obszarów niezagospodarowanych rekreacyjnie z małą ilością roślin.

Działania koncentrują się na zwiększeniu udziału zieleni w ogólnej powierzchni miasta poprzez wprowadzenie dodatkowej pow. biologicznie czynnej. Łączna pow. terenów objętych pracami wynosi 9,4 ha. Po realizacji projektu pow. 8,39 ha zostanie pokryta zielenią, z czego5,19 ha to tereny zielone – odnowione, a pow. 3,2 ha to nowo powstałe tereny zielone. Po realizacji teren w ponad 89 % pokryty zostanie zielenią.

Projekt obejmuje obszary:

  • przy Jeziorze Bielawskim,
  • trasę spacerową wzdłuż Kanału Rdzawa-Bielawica,
  • Park Miejski.

Prace planowane przy Jeziorze Bielawskim dot. Przesadzenia młodych drzew i krzewów, wprowadzenie punktowo drzew i barier w formie żywopłotów z rodzimych gatunków.

Powstaną ogrody temat. (strefy krzewów i drzew), wprowadzone zostaną rośliny zielne pożyteczne dla

owadów, aromatyczne na fragmentach skarp ziemnych, ławki, elementy ścieżki zdrowia, a także duże drzewa w celu ocienienia fragmentów terenu, żywopłoty z rodzimych gatunków - bariera przestrzenna ograniczająca zapylenie i hałas, pergola w otoczeniu budynku wraz z roślinami pnącymi poprawi mikroklimat na betonowej nawierzchni.

Trasa spacerowa przy Kanale Rdzawa-Bielawica zaadaptuje puste powierzchnie na „skwery osiedlowe”. Betonowe obrzeża kanału zyskają zieleń (maty z rozchodników, krzewy rodzime). Fragm. trawnika na skarpach przebudowane zostaną w kierunku łąk kwietnych z udziałem gatunków rodzimych.

 W Parku Miejskim odtworzona zostanie historyczna kompozycja roślinna, wzbogacona gatunkowo i ilościowo z zachowaniem istniejących cennych drzew o znacznych rozmiarach. Rozbudowana zostanie struktura warstwowa zieleni, zagospodarowana woda opadowa (ogrody deszczowe). Wprowadzone zostaną strefy tematyczne: rośliny do ogrodów deszczowych, rośliny strefy brzegowej stawów, rośliny biocenotyczne dla ptaków i owadów, rośliny runa charakterystyczne dla wybranych zespołów leśnych Polski, rosarium. Nastąpi kompleksowa kompensacja ubytków zieleni.

Zagospodarowanie i rewaloryzacja szaty roślinnej miasta będzie naturalną barierę przed hałasem ( substytut ekranów akustycznych). Poprzez odpowiednio dobraną roślinność poprawi się jakości powietrza podnosząc jego wilgotność, zmniejszając dobowe wahania temperatury i przyspieszając cyrkulację.

Utworzenie wysokiej jakości terenów zieleni poprzez kreowanie stref napowietrzania miasta poprawi jakość powietrza. Rezultaty projektu osłabią zjawisko tzw. miejskiej wyspy ciepła, poprawią możliwość przewietrzania miasta, uzupełniania zasobów wody podziemnej w drodze infiltracji oraz różnorodności biologiczną.

Wprowadzenie zieleni izolacyjnej przyczyni się do oczyszczenia powietrza z toksycznych związków. Prace opierać się będą na rozwiązaniach wykorzystujących technologię niskoemisyjną i przyjazną środowisku, co ograniczy wpływ realizacji inwestycji na środowisko.

W przypadku wykrycia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych podczas realizacji projektu, istnieje możliwość zgłoszenia ich na adres e-mail naduzycia.POIS.mr.gov.pl, lub poprzez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj