•  
  •  
Informacje o pandemii

Tytuł projektu: „Wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów zbiornika ”Sudety” w Bielawie na cele turystyczne”
Numer projektu: RPDS.04.04.01-02-0014/17

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby, działanie 4.4 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych, poddziałanie 1. OSI - 4.4.1 Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych –konkursy horyzontalne –nabór na OSI

Lokalizacja przedsięwzięcia: Bielawa działka  nr geod. 1205 Obręb 0006 Fabryczna ( przy Zbiorniku Sudety ( obecnie Jezioro Bielawskie).

Beneficjent: Gmina Bielawa, pl. Wolności 1, 58-260 Bielawa

 

Rozpoczęcie realizacji projektu : 28.12.2016 r.

Zakończenie realizacji projektu: 15.11.2018 r.

Umowa o dofinansowanie: nr RPDS.04.04.01-02-0014/17-00 z dnia 22.02.2018r.

Całkowita wartość projektu : 551 933,00 zł

Kwota kosztów kwalifikowanych: 455 206,74 zł

Kwota dofinansowania całego projektu: 378 425,73 zł co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowanych

 

  Przedmiot projektu  ( zakres planowanych prac) :

 
  • urządzenie terenu rekreacyjnego wraz z realizacją działań ekologicznych i dotyczących ochrony przyrody;
  • wydzielenie ( ogrodzenie) ochronnej strefy lęgowej sieweczki rzecznej w obszarze brzegowym zbiornika Sudety (w chwili obecnej Jeziora Bielawskiego) dla poprawy warunków gniazdowania w okresie lęgowym;
  • realizacja terenu rekreacyjnego, wyposażonego w system ścieżek ekologicznych (5 tablic edukacyjnych),przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, umożliwiające dostęp do plaży i pomostów, wyposażony w terminal multimedialny; wyposażenie terenu rekreacyjnego w ławki, furtki, kosze, latarnie, pomost-molo oraz podest, osłony na toalety i śmietniki, przebieralnię, markizy w formie żagli , przechowalnię sprzętu plażowego, urządzenie plaży piaskowej do rekreacji plażowej;
  • nasadzenia zieleni w postaci drzew, krzewów i bylin oraz urządzenie trawników;
  • utworzenie strony internetowej projektu , która będzie zawierać informacje dotyczące obszaru rekreacyjnego przy Jeziorze Bielawskim oraz obszaru Natura 2000 Gór Sowich
  • realizacja konferencji ekologicznej promującej zachowania proekologiczne dla min. 50 osób.

Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj