•  
  •  
Informacje o pandemii
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów mieszkalnych w obszarze rewitalizowanym Gminy Bielawa”

Realizowany w ramach programu RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI

Całkowita wartość projektu: 1.262.140 zł
Wartość dofinansowania: 1.072.819 zł

Projekt zakłada termomodernizację 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych położonych w Bielawie przy ul. Strażackiej (5, 6, 7a i b, 8a i b,). Wszystkie budynki zostały wybudowane na początku XX wieku i są ściśle związane z obszarem funkcjonalnym byłych zakładów przemysłu bawełnianego „BIELBAW”.

Zakres robót termomodernizacyjnych obejmuje przede wszystkim:
- ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu 15 cm,
- ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 24 cm warstwą wełny mineralnej,
- wymianę starej drewnianej stolarki okiennej na nową energooszczędną wykonaną PCV z szybą zespoloną,
- wymianę starej stolarki drzwiowej zewnętrznej na nową aluminiową,
- montaż zaworów termostatycznych na istniejących grzejnikach,
- wymiana oświetlenia na energooszczędne w częściach wspólnych.

Głównymi celami realizacji projektu są:
1. Poprawa stanu środowiska naturalnego, w szczególności ograniczenie niskiej emisji.
2. Zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych.
3. Poprawa stanu zdrowia społeczności lokalnej.
4. Poprawa stanu otoczenia, w tym infrastruktury społecznej, która prowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców.


Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj