•  
  •  
Informacje o pandemii
Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim”

Realizowany w ramach programu RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działania 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 3.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – OSI.

Całkowita wartość projektu: 2.171.540,40 zł
Wartość dofinansowania: 1.845.809,34 zł

W ramach projektu zakładana jest kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Bielawie.
Szczegółowe działania obejmują:
Wymianę stolarki okiennej.
Ocieplenie budynku ścian i dachu.
Renowację ceglanej elewacji.
Przebudowę technologii kotłowni.
Wymianę instalacji CO w budynku Szkoły.
Wykonanie wentylacji w budynku Szkoły.
Wykonanie ogrzewania powietrzem wentylacyjnym Sali Gimnastycznej.
Wymianę instalacji elektrycznej (wymiana oświetlenia podstawowego).

Inwestycja pozwoli na znaczne obniżenie zanieczyszczenia powietrza, co w konsekwencji wpłynie pozytywnie na stan środowiska naturalnego i zdrowie mieszkańców. Głównymi odbiorcami rezultatów projektu będą osoby bezpośrednio korzystające z modernizowanej infrastruktury, niemniej cała społeczność lokalna odniesie pozytywną korzyść poprzez przebywanie w czystszym środowisku i obcowanie z odnowioną infrastrukturą. Zdecydowanie pozytywnie wpłynie to na komfort życia.

Głównymi celami realizacji projektu są:
1. Poprawa stan środowiska naturalnego, w szczególności ograniczenie niskiej emisji.
2. Zmniejszenie energochłonności obiektów użyteczności publicznej.
3. Poprawa stanu otoczenia, w tym infrastruktury społecznej, która prowadzi do poprawy warunków życia mieszkańców.Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj