•  
  •  
Informacje o pandemii
Tytuł projektu: ”Nowoczesna szkoła – inwestycją w przyszłość - rozwój infrastruktury edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjalnych w Powiecie Dzierżoniowskim poprzez adaptację i wyposażenie pracowni matematyczno – przyrodniczych i cyfrowych”.

Realizowany w ramach programu RPO WD 2014 -2020, Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, Działania 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycję w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI

Całkowita wartość projektu: 482 003,61
Wartość dofinansowania: 409 703,07 zł

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska,

Informacje o projekcie znajdują się także na stronie internetowej lidera projektu.


W ramach projektu planuje się powstanie pracowni matematyczno-przyrodniczych oraz cyfrowych w budynkach Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 10, Gimnazjum nr 1 oraz Gimnazjum nr 2 co poprawi kompleksowo warunki nauczania w Gminie Bielawa , m.in. poprzez:
1. Umożliwienie praktycznych zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, rewalidacyjnych, wyrównawczych – przy zastosowaniu optymalnego zestawu, sprzętu i pomocy dydaktycznych zgodnie z podstawą realizowaną przez szkoły.
2. Poprawę przystępności, indywidualizację tempa pracy, aktywność ucznia w procesie nauczania oraz zapewnienie trwałości zdobytej wiedzy z przedmiotów matematycznych - przyrodniczych i informatycznych.
3. Stworzenie warunków do pogłębionego nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki. Brak odpowiedniego sprzętu skutkuje koniecznością przeprowadzenia doświadczeń w domu bądź korzystania z pomocy innych placówek. Słabo rozwinięta baza dydaktyczna sprawia, iż uczniowie nie mają możliwości wyboru odpowiedniego typu szkoły, dostosowanej do zdolności i zainteresowań uczniów.

Celem planowanych zmian jest polepszenie warunków kształcenia oraz zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej oraz gimnazjalnej w powiecie dzierżoniowskim, poprzez wyposażenie pracowni matematyczno - przyrodniczych i cyfrowych w specjalistyczny sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Umożliwi to również większą realizację procesu indywidualnej pracy nauczycieli z uczniami ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi, rozpoznawanie potrzeb rozwojowych, możliwości psychofizycznych uczniów oraz efektywne stosowanie pomocy dydaktycznych w pracy. Dodatkowo projekt umożliwi udział osób niepełnosprawnych w procesie edukacyjnym poprzez zastosowanie mechanizmów racjonalnych usprawnień – przystosowanie niedostosowanych obiektów do obsługi osób niepełnosprawnych.Zapoznaj się z informacją dotyczącą przetwarzania TWOICH danych osobowych tutaj