•  
  •  

1. Położenie:
Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa, ujawniona jest w KW nr 15430 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Dzierżoniowie. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to działka o numerze ewidencyjnym 367/3 obręb Nowa Bielawa, o pow. 1512 m², oznaczona użytkami Br- PsIII, RIIIb. Działka gruntu położona jest w „górnej” części Bielawy, z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej - ul. Wiejskiej, w której znajduje się sieć energetyczna, wodno – kanalizacyjna, deszczowa i gazowa. Przy południowo - wschodniej granicy działki znajduje się budynek gospodarczy, którego zużycie techniczne oszacowane na poziomie 90% oraz pozostałości po wcześniejszym zagospodarowaniu.


2. Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego:
Dla obszaru nie obowiązuje plan zagospodarowania przestrzennego miasta Bielawy a wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to teren zabudowy niskiej intensywności. Działkę przeznacza się pod zabudowę jednorodzinną.

3. Przedmiot sprzedaży i wartość szacunkowa
Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu, wartość szacunkowa wynosi 120.000,00 zł -79,36 zł/m2.

Szczegółowe informacje dotyczące formy sprzedaży  nieruchomości udzielane są w Referacie Gospodarki Mieniem Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 19 (II p), tel. 74-832-87-59 (34) . Szczegółowe informacje dotyczące warunków zagospodarowania i zabudowy udzielane są w Referacie Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 18 ( II p), tel.74832-87-51.