•  
  •  
Do zadań Burmistrza Miasta Bielawa należy w szczególności:

  • wykonywanie uchwał Rady Miejskiej
  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej
  • określanie sposobu wykonywania uchwał,
  • gospodarowanie mieniem komunalnym,
  • wykonywanie budżetu
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

        Burmistrz kieruje bieżącymi sprawami miasta oraz reprezentuje je na zewnątrz. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu Miasta oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

BURMISTRZ MIASTA BIELAWA

Piotr Łyżwa

Funkcję Burmistrza Miasta Bielawa pełni od 8 grudnia 2014 roku. Piotr Łyżwa ma 54 lata, jest żonaty i ma troje dzieci. Ukończył fizykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Ponadto ukończył również studia podyplomowe w zakresie „SAMORZĄD TERYTORIALNY I GOSPODARKA LOKALNA” na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także studia podyplomowe „ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ” w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Wałbrzychu. Od 1992 r. do momentu wyboru na Burmistrza Bielawy był nauczycielem fizyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Dzierżoniowie. Tuż po studiach pracował w Liceum Medycznym, a także jako informatyk w „Polmatex – Defka’’ w Dzierżoniowie.

W przeszłości (jeszcze w stanie wojennym) aktywnie uczestniczył w ruchu „Solidarność” i należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów. W latach 1989-1991 był przewodniczącym Koła Bielawskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej, później przewodniczącym Komitetu Obywatelskiego ”Solidarność” Ziemi Dzierżoniowskiej. Był trzykrotnie wybierany w skład Rady Miejskiej Bielawy i pełnił w niej różne funkcje, w tym przewodniczącego rady i zastępcy przewodniczącego. Od roku 2006 do 2014 roku zasiadał w Radzie Powiatu Dzierżoniowskiego. Jednocześnie w latach 2006-2007 był przewodniczącym Komisji Budżetu i Finansów Rady Powiatu, a w latach 2007-2010 członkiem Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego. Nie należy do partii politycznej.

Kontakt:
tel. 74 8328 715
e-mail: plyzwa@um.bielawa.pl 

Burmistrz przyjmuje interesantów w ramach skarg i wniosków w budynku Urzędu przy pl. Wolności 1 we wtorki od godz. 13.00 do godz.15.00.

I ZASTĘPCA BURMISTRZA

Witold Marek Runowicz

Zgodnie z zarządzeniem burmistrza Bielawy z dnia 8 grudnia 2014 roku, został powołany na funkcję zastępcy burmistrza miasta Witold Marek Runowicz. Zastępca burmistrza ma 56 lat, jest żonaty i ma dwóch dorosłych synów.

Swoją drogę zawodową w samorządzie rozpoczął w 1991 roku w Urzędzie Miejskim w Bielawie, gdzie pełnił funkcję kierownika Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Następnie przez kolejne lata był naczelnikiem Wydziału Funkcjonowania Miasta oraz pracował w Biurze Kontroli i Audytu bielawskiego urzędu. Do 7 grudnia 2014 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie.
Witold Marek Runowicz jako zastępca burmistrza jest odpowiedzialny za całość zagadnień związanych z rozwojem miasta.

Kontakt:
tel. 74 8328 715
e-mail: wrunowicz@um.bielawa.pl    

Zastępca Burmistrza Miasta przyjmuje klientów Urzędu Miejskiego w każdy czwartek w godzinach między 13.00 a 15.00.

II ZASTĘPCA BURMISTRZA

Małgorzata Greiner

Od 14 stycznia 2015 roku funkcję drugiego zastępcy burmistrza Bielawy pełni Małgorzata Greiner. Zastępca burmistrza ma 42 lata, jest mężatką i ma jedno dziecko.
Małgorzata Greiner mieszka w Bielawie od urodzenia. Jest absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie wiedzy o sztuce.

Od 1998 roku zatrudniona w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Bielawie jako wychowawca i nauczyciel języka polskiego, wiedzy o kulturze oraz przedmiotów zawodowych. Od 2005 roku egzaminator maturalny Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.
Zaangażowana w życie kulturalne miasta. Od 2009 roku juror w konkursach literackich i plastycznych organizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Bielawie oraz członek Dyskusyjnego Klubu Książki przy MBP w Bielawie. Od 2011 roku członek Towarzystwa Przyjaciół Bielawy.

Małgorzata Greiner jako zastępca burmistrza koordynuje i nadzoruje pracę Referatów: Spraw Obywatelskich, Spraw Społecznych i Działalności Gospodarczej, Komunikacji Miejskiej, Promocji oraz Urząd Stanu Cywilnego.

Kontakt:
tel. 74 8328 747
e-mail: mgreiner@um.bielawa.pl  

Zastępca Burmistrza Miasta przyjmuje klientów Urzędu Miejskiego w każdy poniedziałek w godzinach między 13.00 a 15.00.