•  
  •  
17 maja 2016 r. odbyły się kolejne warsztaty związane przygotowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Bielawa na lata 2014-2020. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządu, instytucji kultury i edukacji, przedstawiciele wspólnot mieszkaniowych, radni, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorcy.

Warsztaty otworzył Burmistrza Bielawy Piotr Łyżwa. W czasie spotkania, które miało charakter warsztatowy, omówiono wyniki badania ankietowego na temat problemów występujących na obszarze objętym programem Rewitalizacji w strefie społecznej, przestrzennej i gospodarczej.
Przyjęty obszar rewitalizacji obejmuje swoim zasięgiem ulice: BRZEŻNA, CZERWONA, GÓRSKA, HANDLOWA, KASZTANOWA, KOLEJOWA, KOPERNIKA, LIPOWA, MAŁA, MŁODYCH, NOWOBIELAWSKA, OSTROSZOWICKA nr 1 - 10, PIASTOWSKA, POCZTOWA nr 1 - 7, POLNA, PROSTA, PRZODOWNIKÓW PRACY, SIENKIEWICZA, STRAŻACKA, TKACKA, WARYŃSKIEGO, WOLNOŚCI nr 1 - 87, WYSOKA, ŻEROMSKIEGO STEFANA nr 1 - 39.

Ponadto wymieniono uwagi i spostrzeżenia dotyczące zaproponowanych celów rewitalizacji oraz odpowiadających zidentyfikowanym potrzebom rewitalizacyjnym, kierunki działań mających na celu eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk.

Omawiane cele i kierunki to:
CEL 1: Wzrost poziomu życia mieszkańców Obszaru Rewitalizowanego, sprzyjający inkluzji i aktywizacji społeczności lokalnej.
1.1. Kierunek działania: Wzmacnianie kapitału społecznego oraz promowanie włączenia społecznego na Obszarze Rewitalizowanym.
1.2. Kierunek działania: Wzmocnienie kapitału ludzkiego i rozwój usług edukacyjnych zorientowana na poprawę szans na rynku pracy.
1.3. Kierunek działania: Poprawa bezpieczeństwa w sferze publicznej i prywatnej na Obszarze Rewitalizowanym.
CEL 2: Poprawa spójności przestrzennej Obszaru Rewitalizowanego oraz dostosowanie infrastruktury społecznej, technicznej i środowiskowej do potrzeb lokalnej społeczności.
2.1 Kierunek działania: Sanacja przestrzeni publicznej.
2.2. Kierunek działania: Poprawa infrastruktury komunikacyjnej na Obszarze Rewitalizowanym.
2.3. Kierunek działania: Poprawa stanu środowiska naturalnego w Obszarze Rewitalizowanym.
CEL 3: Budowa gospodarczych podstaw dla trwałego rozwoju Obszaru Rewitalizowanego.
3.1. Kierunek działania: Wsparcie dla przedsiębiorczości na Obszarze Rewitalizowanym.

Zaproszono do składania propozycji projektów, które zostaną umieszczone w programie.


Informacje bieżące

Wiadomości aktualności

Kultura

Kultura

Sport i rekreacja

Sport i rekreacja

Zapowiedzi

Zapowiedzi
21
Sty
„PIOTRUŚ I WILK” Sergiusz Prokofiew komponując w 1936 roku "Piotrusia i wilka” -"bajkę symfoniczną dla dzieci na głos recytujący i

Kalendarz Wydarzeń

Polecamy

Slider

Filmy

Play
Play
Play
Play
Slider