•  
  •  

Pomoc Społeczna

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielawie jest instytucją mającą na celu pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie do usamodzielnienia.


Ośrodek Pomocy Społecznej 
ul. 3 Maja 20
58 - 260 Bielawa
tel./fax 74 833 47 93, 74 833 51 33

http://www.opsbielawa.pl/ 

Zespół Ośrodków Wsparcia w Bielawie powstał w styczniu 2014 roku. W wyniku reorganizacji  Środowiskowego Domu Samopomocy i likwidacji „Nestor” Dziennego Domu Pomocy Społecznej. Obecnie funkcjonuje jako jedna jednostka organizacyjna Gminy Bielawa realizując zadania własne i  zlecone Gminy w zakresie organizacji usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Patrz Statut. Siedziba Zespołu Ośrodków Wsparcia znajduje się na ul. Lotniczej 5. Czynna jest średnio przez pięć dni w tygodniu przez 10 godzin.  

ul. Lotnicza 5
58-260 Bielawa
+48 74 645 05 81


http://www.zowbielawa.pl/

Dom Pomocy Społecznej jest samorządową jednostką budżetową podległą Starostwu Powiatowemu w Dzierżoniowie. Placówka ta zapewnia kompleksowe wsparcie osobom niepełnosprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku. Dom dysponuje 125 miejscami dla osób dorosłych przewlekle, somatycznie chorych. Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez dom pomocy dostosowane są do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących.

ul.Żeromskiego 2
58-260 Bielawa
tel./fax-74 833-41-31
e-mail: dpsbielawa@dpsbielawa.pl 

http://bip.pow.dzierzoniow.pl/pl/bip/jednostki_organizacyjne/sluzba_zdrowia/dpswb