•  
  •  

Organizacje pozarządowe działają na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 poz. 1118 j.t., poz. 1138 i poz. 1146).


Szczegółowe zasady współpracy gminy reguluje roczny program współpracy przyjęty Uchwałą nr LVI/562/14 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29.10.2014 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Bielawa z Organizacjami Pozarządowymi w 2015 roku.

W chwili obecnej w Bielawie siedzibę ma 61 następujących organizacji pozarządowych:

  • stowarzyszenia – 53,
  • fundacje – 5,
  • spółdzielnia socjalna – 1,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych – 2.
  1. Wykaz organizacji pozarządowych z siedzibą w Bielawie
  2. Konkursy na realizację zadań publicznych
  3. Zlecanie zadań publicznych w trybie bezkonkursowym

PZERiI >>