•  
  •  
W środę 13 lutego w bielawskim Art. - Inkubatorze odbyło się bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców z Dolnego Śląska, zorganizowane przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej przy współpracy z Bielawską Agencją Rozwoju Lokalnego oraz gminą Bielawa. 

W celu zwiększenia aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym seniorów, w Bielawie utworzony zostanie Dzienny Dom "Senior+”, a także Klub ”Senior +”. Takie działanie to efekt pozyskanych przez gminę pieniędzy na realizację polityki senioralnej w mieście. Gmina otrzyma odpowiednio 292.900 zł oraz 125.000 zł, co stanowić będzie niemal 80,0 % wartości inwestycji. Oba zadania zostaną zrealizowane do końca 2019 r.

Gmina Bielawa pozyskała fundusze zewnętrzne (100 % dofinansowania i 15.000 złotych) na naukę pływania dla uczniów bielawskich szkół podstawowych. Środki pochodzą z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach programu „Umiem Pływać 2019”.

W poniedziałek 11 lutego w godzinach wieczornych Straż Miejska Bielawy została telefonicznie powiadomiona o prawdopodobnej kradzieży prądu przy ul. Westerplatte w Bielawie na szkodę MZBM.

Burmistrz Miasta Bielawa na podstawie art.13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy jw. do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami.