•  
  •  
Burmistrz Miasta Bielawa na podstawie art.13 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy jw. do składania ofert i uczestnictwa w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad zwierzętami.

OGŁOSZENIE >>