•  
  •  
W minionym 2015 roku spółka Wodociągi i Kanalizacje z Dzierżoniowa, której udziałowcem jest również Bielawa, zrealizowała na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego kilka ważnych inwestycji w ramach uporządkowania gospodarki wodnościekowej. Do najważniejszych z nich zaliczyć należy bez wątpienia rozbudowę oczyszczalni ścieków i rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie. Oprócz tego WiK wykonał również przebudowę Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim oraz wybudował przepompownię wody przy ulicy Bielawskiej w Pieszycach. 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bielawie

W ramach inwestycji składającej się z dwóch etapów przebudowano obiekty biologicznego oczyszczania ścieków, gospodarki osadowej oraz powstał zupełnie nowy ciąg technologiczny – instalacja biogazu. Instalacja ta pozwala na ujmowanie, oczyszczenie i energetyczne wykorzystanie biogazu powstającego na oczyszczalni ścieków podczas procesu fermentacji. Wytworzona z biogazu energia elektryczna pozwala pokryć nawet 50% zapotrzebowania na energię elektryczną oczyszczalni ścieków w okresie letnim.

Rozdział kanalizacji deszczowej od sanitarnej w Bielawie

W ramach tej inwestycji zrealizowany został rozdział kanalizacji w następujących ulicach: ul. 22 Lipca, ul. Westerplatte, ul. Polna, ul. Akacjowa, ul. Graniczna, ul. Czerwona, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Willowa, ul. Jana Hempla, ul. Szkolna, ul. Parkowa, ul. Jana III Sobieskiego, ul. Cmentarna, ul. Bankowa, ul. Przewodników Pracy, ul. Wschodnia, ul. Miodowa, ul. Bohaterów Getta, ul. Marcelego Nowotki, ul. Jasna, ul. Piastowska, ul. Stefana Żeromskiego, ul. Słowiańska. W ramach zadania wykonano 0,15 km sieci kanalizacji deszczowej oraz 122 studnie kanalizacji deszczowej i zamknięto 94 okna rewizyjne i przelewowe w studniach kanalizacji sanitarnej. Wykonana inwestycja w znacznym stopniu ograniczyła przedostawanie się wód deszczowych do systemu kanalizacji sanitarnej, dzięki czemu wyeliminowano wylewanie ścieków z kanalizacji i zalewanie pomieszczeń podczas obfitych opadów deszczu.

Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody Lubachów w Zagórzu Śląskim

W ramach inwestycji składającej się z dwóch etapów wprowadzono najbardziej nowoczesne technologie dostępne na rynku pozwalające uzdatniać wodę o bardzo wysokich parametrach i odpowiadającą  wymaganiom określonym przez Ministerstwo Zdrowia. Uzyskanie tak dobrych parametrów wody jest możliwe m.in. dzięki zastosowanemu na SUW Lubachów trzystopniowemu procesowi filtracji oraz dezynfekcji z wykorzystaniem m.in. ozonu czy promieniowania UV. Po przebudowie stacja uzdatniania wody Lubachów stanowi główne źródło zaopatrzenia w wodę mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w tym mieszkańców Bielawy. Szczególnie podczas suszy, która ostatnio miała miejsce w 2015 r., SUW Lubachów zapewniał nieprzerwane dostawy wody wszystkim klientom WiK Sp. z o.o.

Budowa przepompowni wody przy ulicy Bielawskiej w Pieszycach

Wybudowana przepompownia pozwala podnieść ciśnienie w sieci wodociągowej o ok. 1,5 atm., co wraz z budową nowego wodociągu z Pieszyc do Bielawy pozwala utrzymać na terenie Bielawy większe ciśnienie wody, a tym samym poprawia jej dostęp dla mieszkańców, w szczególności mieszkających na wyżej położonych terenach lub na wyższych kondygnacjach budynków. Układ rurociągów przepompowni wody pozwala na podawanie w kierunku Bielawy wody dopływającej do Pieszyc z SUW Lubachów w Zagórzu Śląskim, a także z SUW w Kamionkach, co zwiększa pewność zaopatrzenia mieszkańców w wodę a także pozwala stabilizować ciśnienie w sieci wodociągowej.