•  
  •  
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2019 r. Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 10 stycznia 2018 r.

Na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. 2018 r. poz. 2204, zm. poźm zm./ oraz uchwały Rady Miejskiej Bielawy Nr 17/150/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zasad gospodarowania komunalnymi nieruchomościami Gminy Bielawa (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2016 r., poz. 314).

B U R M I S T R Z M I A S T A

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

1. Nieruchomość jest własnością Gminy Bielawa, ujawniona jest w księdze wieczystej nr SW1D/00015452/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, Wydział Ksiąg Wieczystych.

2. Nieruchomość według ewidencji gruntów i budynków to działka o numerze ewidencyjnym 721/3 obręb Fabryczna o pow. 66 m², oznaczona użytkiem B, położona jest w rejonie ul. Ludwika Waryńskiego. Działka posiada dostęp do drogi publicznej.

3. Działka ma mocno podłużny kształt, leży na terenie uzbrojonym, jest niezabudowana, w części jest porośnięta trawą.

4. Działka leży na terenie dla którego nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jest to obszar zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywności (oznaczenie w studium MN). Działka leży w granicach wpisanego do rejestru zabytków Ośrodka historycznego miasta Bielawa.

5. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu. Usytuowanie, kształt i powierzchnia działki wyklucza możliwość jej samodzielnego zagospodarowania w związku z czym nieruchomość przeznaczona jest na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, tj. działki nr 720 obręb Fabryczna. Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości następuje w trybie bezprzetargowym, zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, tj. działki 720 obręb Fabryczna.

6. Cena gruntu wynosi 8 000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych), do ceny zostanie doliczony VAT zgodnie z obowiązującą stawką.

7. Cena nieruchomości płatna jest jednorazowo i powinna być zapłacona do dnia zawarcia umowy sprzedaży. Na wniosek nabywcy cena sprzedaży może być rozłożona na raty, na nie dłużej niż na 10 lat. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie. Rozłożona na raty niespłacona część ceny nieruchomości podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. W celu zabezpieczenia niespłaconej części ceny nieruchomości, ewentualnych odsetek za opóźnienie w zapłacie każdej raty oraz kosztów postępowania egzekucyjnego, wierzytelność Gminy podlega zabezpieczeniu hipoteką umowną.

Należna opłata winna być uiszczona w kasie Urzędu Miejskiego w Bielawie pokój nr 6, bądź na konto Gminy Bielawa: Santander Bank Polska S.A. O/Bielawa 26 1090 2284 0000 0005 8600 0060.

8. Koszty sądowe i notarialne ponosi nabywca.

9. Osoby, którym na podstawie art. 34 ust.1 pkt. 1 i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości ujętej w niniejszym wykazie mogą w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu złożyć wniosek o nabycie w/w nieruchomości.


wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 15-01-2019 na okres 21 dni